URZĄD GMINY SKARBIMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent w Referacie Rolno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Skarbimierz

 1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie średnie lub wyższe,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia.
  • Znajomość między innymi: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy prawo budowlane oraz ustawy prawo zamówień publicznych, znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych,
  • bardzo dobra obsługa komputera,
  • staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy (zaliczane będzie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  • samodzielność i zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków

służbowych.

 

3.Informacje dodatkowe:

1.Warunki pracy na stanowisku – praca wykonywana w urzędzie gminy.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skarbimierz był niższy niż 6%.

 

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym:

– przygotowywanie wniosków do podjęcia decyzji o przydziale komunalnego lokalu mieszkalnego;

– rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkań komunalnych, przygotowanie umów  w tym zakresie oraz obsługa Komisji Mieszkaniowej;

– przygotowywanie umów na najem lokali komunalnych i ich aktualizowanie;

– prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czynszu i innych opłat ciążących na lokalach będących w gminnym zasobie mieszkaniowym;

– organizowanie przeglądów technicznych i kominiarskich;

– przygotowywanie remontów;

– opracowywanie i aktualizowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;

– prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem lokali mieszkaniowych.

 1. Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne, w szczególności:

– przygotowywanie wniosków o ustalenie oraz aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów;

– przygotowywanie projektów uchwał o podwyżce opłat rocznych;

– przygotowywanie materiałów do orzekania o wygaśnięciu prawa do użytkowania nieruchomości;

– prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych, w szczególności prawo służebności na nieruchomościach gminnych;

– wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu należności hipotecznych;

– przygotowanie wniosków o skomunalizowanie nieruchomości na rzecz gminy;

– prowadzenie spraw związanych z ujawnianiem właścicieli w KW;

– przygotowywanie materiałów do wniosków o założenie i wpisy do KW;

– przygotowywanie przetargu na zbycie, dzierżawę lub najem lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących mienie gminy.

 1. Udział w opracowywaniu gminnych planów i strategii rozwoju w oparciu o kierunkowe założenia Rady Gminy.
 2. Współpraca z radami sołeckimi w zakresie powierzonych obowiązków.
 3. Współpraca ze stanowiskiem specjalisty zajmującym się zamówieniami publicznymi w zakresie:

– przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

 1. a) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. b) opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
 3. c) przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w biuletynie zamówień publicznych, przekazywanie dokumentów przetargowych pracownikowi odpowiedzialnemu za stronę internetową Urzędu Gminy Skarbimierz celem ich zamieszczenia, publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez wywieszenie ich na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

5.Wymagane dokumenty:

 1. 1. list motywacyjny,
 2. 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 6. 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 1. 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych;

 1. 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków

w wymiarze 1 etatu,

 1. 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.09.2020r. do godz.1515

 

pod adresem:              Urząd Gminy Skarbimierz

                                   Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12

                                   49 – 318  Skarbimierz

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze                             w Referacie Rolno-Inwestycyjnym – nazwa stanowiska – Referent”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Skarbimierz Skarbimierz-Osiedle, ul.Parkowa 12  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  bip.skarbimierz.pl Dodatkowe informacje można  uzyskać pod numerem telefonu 077 40 46 600.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                    z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

 

/-/ Leszek Dyba

                                                                                  

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 07.09.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze

__________________________

(imię i nazwisko osoby rekrutowanej)

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail,………… oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb efektywnego i sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji/naboru na wolne stanowisko urzędnicze,  co będzie wpływać na ułatwienie komunikacji z jednostką rekrutującą tj. z Urzędem Gminy Skarbimierz                       Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww rozporządzenia o ochronie danych zostałem/am poinformowany, że :

 1. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
 2. sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Skarbimierz, to: adres e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl;
 3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji (po upływie 180 dni zostaną usunięte), a w sytuacji uzyskania zatrudnienia przez okres mojego zatrudnienia u pracodawcy;
 4. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 6. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
 7. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 8. podanie danych nie jest warunkiem umownym i jest dobrowolne;
 9. wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia jednostki prowadzącej nabór z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania;
 10. jednostka rekrutująca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

______________________________________________

data i podpis osoby rekrutowanej

 

Lista kandydatów – referent

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU REFERENT

 

Drukuj Wydrukuj artykuł