URZĄD GMINY SKARBIMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista  w Referacie Rolno – Inwestycyjnym

 

 1. Wymagania niezbędne :

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy (zaliczone będzie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia.
 5. praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
 6. umiejętność:

– interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych,

– sporządzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych,

– badania wiarygodności finansowej podmiotów – oceny sprawozdań finansowych,

– weryfikacja kosztorysów ofertowych;

 1. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, o drogach publicznych ustawy o podatku od towarów i usług, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. obsługa komputera i urządzeń biurowych;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) rzetelność, sumienność, dobra organizacja swojego stanowiska pracy,

2) umiejętność pracy w zespole ,

3) odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

 

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów Ustawy PZP.
 2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 5. Przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, przekazywanie dokumentów przetargowych pracownikowi odpowiedzialnemu za stronę internetową Urzędu Gminy Skarbimierz celem ich zamieszczenia, publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.
 6. Sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb Komisji Przetargowej.
 7. Przedkładanie członkom Komisji Przetargowej i Wójtowi Gminy dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne do zatwierdzenia.
 8. Sporządzenie dla potrzeb Wójta Gminy okresowych informacji z wykonanych zamówień publicznych.
 9. Opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i Wójta Gminy Skarbimierz.
 10. Przygotowanie odpowiedzi na korespondencję dot. zamówień publicznych skierowaną do rozpatrzenia przez Zastępcę Wójta.
 11. Branie czynnego udziału w załatwianiu interwencji, interpelacji, skarg i wniosków zgłaszanych do Wójta Gminy w zakresie objętym zadaniami Referatu.
 12. Terminowe opisywanie pod względem zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych faktur i rachunków przedkładanych przez poszczególnych wykonawców, dbanie o terminowe przekazywanie opisanych faktur i rachunków do Referatu Finansowego.
 13. Dbanie o terminowe zwroty wadium dla prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Gminy Skarbimierz.
 14. Dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków.
 15. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska.
 16. Współpraca ze stanowiskiem zajmującym się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pomocowych oraz pozostałymi pracownikami referatu w zakresie zadań wykonywanych przez referat.
 17. Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności.
 18. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.
 19. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 20. Zastępstwo podczas nieobecności pracownika zajmującego się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pomocowych.
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

1.Warunki pracy na stanowisku Specjalisty – praca wykonywana w urzędzie gminy.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skarbimierz był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. 1. list motywacyjny,
 3. 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 7. 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 1. 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych;

 1. 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków

w wymiarze 1 etatu,

 1. 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22.09.2020r.   do godz.1515

 

pod adresem:              Urząd Gminy Skarbimierz

                                   Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12

                                   49 – 318  Skarbimierz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skarbimierz – Specjalista w Referacie Rolno – Inwestycyjnym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Skarbimierz,                               Skarbimierz Osiedle, ul.Parkowa 12 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.skarbimierz.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu                   077 40 46 600.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                   z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Leszek Dyba

Skarbimierz-Osiedle, 07.09.2020r.

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze

__________________________

(imię i nazwisko osoby rekrutowanej)

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail,………… oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb efektywnego i sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji/naboru na wolne stanowisko urzędnicze,  co będzie wpływać na ułatwienie komunikacji z jednostką rekrutującą tj. z Urzędem Gminy Skarbimierz                       Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww rozporządzenia o ochronie danych zostałem/am poinformowany, że :

 1. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
 2. sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Skarbimierz, to: adres e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl;
 3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji (po upływie 180 dni zostaną usunięte), a w sytuacji uzyskania zatrudnienia przez okres mojego zatrudnienia u pracodawcy;
 4. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 6. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
 7. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 8. podanie danych nie jest warunkiem umownym i jest dobrowolne;
 9. wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia jednostki prowadzącej nabór z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania;
 10. jednostka rekrutująca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

______________________________________________

data i podpis osoby rekrutowanej

 

Lista Kandydatów – specjalista

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU SPECJALISTA

 

Drukuj Wydrukuj artykuł