OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Urząd Gminy Skarbimierz ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej- przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia                          24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022r., poz.1327). Celem pracy komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert konkursowych                         w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 cytowanej wyżej ustawy biorące udział w konkursie.

Propozycje należy składać w Urzędzie Gminy Skarbimierz Skarbimierz – Osiedle                         ul. Parkowa 12, 49 – 318 Skarbimierz do dnia 07 lutego 2023r. w formie pisemnej zawierającej nazwę organizacji, pieczęć, dane osobowe kandydata, telefon, e-mail, zgoda kandydata, podpis osób upoważnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

                                                                                               Sekretarz Gminy                                                                                                             /-/ Małgorzata Kubik

Drukuj Wydrukuj artykuł