KSIĘGOWA/ Y

I. Wymagania niezbędne :

1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego             

     lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowany kierunek ekonomiczny);

5. staż pracy na stanowisku księgowego – minimum 3 lata,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7. nieposzlakowana opinia,

8. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy                   o rachunkowości, ustawy o ochronie danych osobowych,

9. bardzo dobra obsługa komputera,

II. Wymagania dodatkowe:

1) rzetelność, sumienność, dobra organizacja swojego stanowiska pracy,

2) umiejętność pracy w zespole ,

3) odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Gminy zgodnie z zakładowym planem kont dla Urzędu i przy zachowaniu przepisów ustawy o rachunkowości.

2. Rozliczanie miesięcznych rat dotacji otrzymanych na zadania zlecone.

3. Sprawdzanie sprawozdań  Rb-28S i Rb-50 w zakresie wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd.

4. Sporządzanie rejestru zakupów VAT do sporządzenia Deklaracji VAT Urzędu.

5. Sporządzanie bilansu jednostki budżetowej – Urząd Gminy, rachunek zysków i strat, bilans łączny, bilans skonsolidowany w terminie i wg obowiązujących przepisów w tym zakresie.

IV. Informacje dodatkowe:


1. Warunki pracy na stanowisku księgowego – praca wykonywana w urzędzie gminy.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skarbimierz był niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem),

5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego

     stanowiska,

6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)

     potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

    przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

     z pełni praw publicznych;

9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

    pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków

    w wymiarze 1 etatu,

10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia                       Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.11.2021r.   do godz.15.15

pod adresem:              Urząd Gminy Skarbimierz

                                   Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12

                                   49 – 318  Skarbimierz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skarbimierz – Księgowa/y”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Skarbimierz,                               Skarbimierz Osiedle, ul.Parkowa 12 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  077 40 46 600.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                   z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarbimierz oraz  Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                               /-/ Andrzej Pulit

Skarbimierz-Osiedle, 16.11.2021r.

__________________________

          (imię i nazwisko osoby rekrutowanej)

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu, adresu e-mail,………… oraz zamieszczonego w cv zdjęcia (wizerunku) dla potrzeb efektywnego i sprawnego przeprowadzenia procesu rekrutacji/naboru na wolne stanowisko urzędnicze,  co będzie wpływać na ułatwienie komunikacji z jednostką rekrutującą tj. z Urzędem Gminy Skarbimierz                       Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww rozporządzenia o ochronie danych zostałem/am poinformowany, że :

  1. administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  2. sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Skarbimierz, to: adres e-mail: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl;
  3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji (po upływie 180 dni zostaną usunięte), a w sytuacji uzyskania zatrudnienia przez okres mojego zatrudnienia u pracodawcy;
  4. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  5. przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  6. moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
  7. moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  8. podanie danych nie jest warunkiem umownym i jest dobrowolne;
  9. wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia jednostki prowadzącej nabór z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania;
  10. jednostka rekrutująca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

______________________________________________

                                                                                                         data i podpis osoby rekrutowanej

Drukuj Wydrukuj artykuł