URZĄD GMINY SKARBIMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Młodszy Księgowy  w Referacie Finansowym

 

 1. Wymagania niezbędne :

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. wykształcenie: średnie lub wyższe ( preferowany kierunek ekonomiczny);
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia.
 4. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, znajomość

Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o ochronie danych osobowych;

 1. bardzo dobra obsługa komputera,

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) rzetelność, sumienność, dobra organizacja swojego stanowiska pracy,

2) umiejętność pracy w zespole ,

3) odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Skarbimierz, a w szczególności ewidencja opłat w tym: wykonanie przypisu, zarachowanie wpłaty, ustalenie należności i zaległości. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obsługa systemu do rozliczania podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonywanie zadań związanych z działalnością Referatu Finansowego.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

1.Warunki pracy na stanowisku Młodszego księgowego – praca wykonywana w urzędzie gminy.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skarbimierz był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. 1. list motywacyjny,
 3. 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego

stanowiska,

 1. 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 1. 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych;

 1. 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków

w wymiarze 1 etatu,

 1. 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone   klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.                 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą  z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.z 201r.6 poz.902)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14.02.2018r.   do godz.1000

 

 

 

pod adresem:              Urząd Gminy Skarbimierz

                                   Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12

                                   49 – 318  Skarbimierz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skarbimierz – Młodszy Księgowy w Referacie Finansowym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Skarbimierz,                               Skarbimierz Osiedle, ul.Parkowa 12 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (gmina.skarbimierz.sisco.info). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  077 40 46 600.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                   z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

 

Wójt Gminy Skarbimierz

/-/ Andrzej Pulit

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 30.01.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANA FORMALNE – Mł. księgowy   14.02.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Młodszy księgowy

 

Drukuj Wydrukuj artykuł