URZĄD GMINY SKARBIMIERZ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista  w Referacie Rolno – Inwestycyjnym

 

 1. Wymagania niezbędne :

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. wykształcenie wyższe;
 2. staż pracy: minimum 2 lata stażu pracy (zaliczone będzie tylko zatrudnienie na podstawie umowy o pracę),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia.
 5. praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
 6. umiejętność:

– interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zmówień publicznych,

– sporządzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych,

– badania wiarygodności finansowej podmiotów – oceny sprawozdań finansowych,

– weryfikacja kosztorysów ofertowych;

 1. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo budowlane, o drogach publicznych ustawy o podatku od towarów i usług, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych;
 2. obsługa komputera i urządzeń biurowych;

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) rzetelność, sumienność, dobra organizacja swojego stanowiska pracy,

2) umiejętność pracy w zespole ,

3) odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków służbowych,

4) prawo jazdy kat.B

 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się przepisy Ustawy PZP oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów Ustawy PZP.
 2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 5. Przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, przekazywanie dokumentów przetargowych pracownikowi odpowiedzialnemu za stronę internetową Urzędu Gminy Skarbimierz celem ich zamieszczenia, publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.
 6. Sprawdzanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym i spełnienia przez wykonawców wymaganych warunków dla potrzeb Komisji Przetargowej.
 7. Przedkładanie członkom Komisji Przetargowej i Wójtowi Gminy dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne do zatwierdzenia.
 8. Sporządzenie dla potrzeb Wójta Gminy okresowych informacji z wykonanych zamówień publicznych.
 9. Opracowanie sprawozdań rocznych z realizacji zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i Wójta Gminy Skarbimierz.
 10. Przygotowanie odpowiedzi na korespondencję dot. zamówień publicznych skierowaną do rozpatrzenia przez Zastępcę Wójta.
 11. Branie czynnego udziału w załatwianiu interwencji, interpelacji, skarg i wniosków zgłaszanych do Wójta Gminy w zakresie objętym zadaniami Referatu.
 12. Terminowe opisywanie pod względem zgodności z Ustawą Prawo zamówień publicznych faktur i rachunków przedkładanych przez poszczególnych wykonawców, dbanie o terminowe przekazywanie opisanych faktur i rachunków do Referatu Finansowego.
 13. Dbanie o terminowe zwroty wadium dla prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Gminy Skarbimierz.
 14. Dbanie o prawidłowe prowadzenie zakupów w ramach prowadzonych zadań, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wydatkowanie środków publicznych, terminowe opisywanie zleceń, umów i rachunków.
 15. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zakresu działania stanowiska.
 16. Współpraca ze stanowiskiem zajmującym się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pomocowych oraz pozostałymi pracownikami referatu w zakresie zadań wykonywanych przez referat.
 17. Sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań i analiz dotyczących spraw objętych zakresem czynności.
 18. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań stanowiska.
 19. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi referatami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 20. Zastępstwo podczas nieobecności pracownika zajmującego się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pomocowych.
 21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

 

 1. Informacje dodatkowe:

1.Warunki pracy na stanowisku Specjalisty – praca wykonywana w urzędzie gminy.
2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Skarbimierz był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. 1. list motywacyjny,
 3. 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 4. 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. 5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 7. 6. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

 1. 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych;

 1. 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków

w wymiarze 1 etatu,

 1. 10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), oraz ustawy  z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r. poz.1000.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15.10.2019r.   do godz.1515

 

pod adresem:              Urząd Gminy Skarbimierz

                                   Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12

                                   49 – 318  Skarbimierz

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skarbimierz – Specjalista w Referacie Rolno – Inwestycyjnym”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Skarbimierz,                               Skarbimierz Osiedle, ul.Parkowa 12 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.skarbimierz.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu                   077 40 46 600.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz                   z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

Wójt Gminy

/-/ Andrzej Pulit

Skarbimierz-Osiedle, 30.09.2019r.

Drukuj Wydrukuj artykuł