ZADANIE OBEJMUJE:

– rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

   Skarbimierz;

– propagowanie kultury fizycznej i prozdrowotnego trybu życia;

– podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci

  i młodzieży,

-organizacja i prowadzenie działalności w środowiskach wiejskich w ramach klubów                  

  i związków sportowych z zakresu piłki nożnej;

Gmina Skarbimierz przeznacza w 2024 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości 320.000,00zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. Wykonuje zadanie samodzielnie, posiada doświadczenie w realizacji zadań.
 2. Posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin: od 04.02.2024r. do 31.12.2024r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Skarbimierz
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2024r. do godziny 1515             w sekretariacie Urzędu Gminy Skarbimierz.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta.
 3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi 03.02.2024r. o godz.1000
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2023r. poz.571) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Skarbimierz – sekretariat z dopiskiem:

„Konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz.2057).

Gmina Skarbimierz w roku 2023 zrealizowała zadania publiczne na kwotę 299 886,50zł.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.

Skarbimierz Osiedle, dnia 10.01.2024r.                                          

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                               (-) Andrzej Pulit                                                                                                                                                                                                                                             

Drukuj Wydrukuj artykuł