WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii w tym: organizowanie warsztatów profilaktycznych, terapeutycznych, szkoleń prelekcji dla dzieci                       i młodzieży z terenu Gminy Skarbimierz na temat szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie dla dzieci i młodzieży czynnego wypoczynku, wycieczek, warsztatów, zajęć.

 

Wysokość dotacji w 2019 roku na wsparcie zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym przeciwdziałania narkomanii wynosi:   20.000,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                           i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2019.688).

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia  20.05.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Zadanie mogą realizować organizacje pozarządowe, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) w realizacji zadania będą współdziałać z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz z Urzędem Gminy Skarbimierz;

2) dysponują odpowiednio przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania lub dysponują możliwościami zatrudnienia takiej kadry;

3) posiadają wystarczające zaplecze do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 

Oferty należy składać do dnia 17 maja 2019r. do godz.1000 w sekretariacie Urzędu Gminy                               w Skarbimierzu Osiedle, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz. Termin wyboru oferty ustala się                     na dzień 17 maja 2019r.,  podpisanie umowy z wybranym oferentem nastąpi dnia 20 maja 2019r.

 

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. a) zakres merytoryczny oferty;
  2. b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę;
  3. c) dotychczasowe doświadczenie oferenta;
  4. d) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Skarbimierz;
  5. e) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy, wkład własny organizacji (również niematerialny) oraz wysokość środków publicznych (w tym środki unijne) przeznaczonych na realizację zadania;
  6. f) konkurs zostanie rozstrzygnięty również wtedy, gdy wpłynie tylko jedna oferta.

 

Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Gmina Skarbimierz w roku 2018 realizowała zadania publiczne w formie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                           i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000,00zł .

 

Oferty na realizację wymienionego wyżej zadania należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Skarbimierz,  Skarbimierz – Osiedle ul. Parkowa 12,  49 – 318 Skarbimierz.   Koperta powinna być opisana. Opis musi zawierać nazwę              i adres podmiotu oraz rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz.U. z 2018r. poz.2057 ).

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu składającego ofertę                     w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Formularz oferty powinien być wypełniony w sposób kompletny, tzn. wszystkie pola i rubryki i podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) albo wyciąg z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia – ważność oceniana jest na dzień złożenia wniosku),

2) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w jego imieniu,

3) sprawozdanie merytoryczne z działalności za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za miniony okres),

4) sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności); sprawozdanie powinno zawierać wszystkie trzy elementy, tj. : bilans. rachunek wyników, informację dodatkową; w przypadku , gdy organizacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, powinna dołączyć do oferty zestawienie przychodów i kosztów za okres swojej działalności,)

5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (jeżeli dotyczy)

W przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Skarbimierz  ul. Parkowa 12,  49-318 Skarbimierz, pok. Nr 15, tel. 77 404 66 00.

 

 

                                                                                             

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

                                                                                              /-/ Andrzej Pulit

 

 

                                                                                                   

Skarbimierz – Osiedle, dnia 25 kwietnia 2019r.

                                                                                                             

                                                                                     

 

                           

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku wspierania zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  informuję, że wybrano ofertę przedłożoną przez Fundację „USKRZYDLENI”.

 

Skarbimierz – Osiedle, dnia 20 maja 2019r.                                         Małgorzata Kubik

Drukuj Wydrukuj artykuł