W Y K A Z


Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCzynsz miesięcznyOkres dzierżawyUWAGI
1.  działka nr 578/1 położona w Małujowicach  Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G.250 KW Nr OP1B/00021044/5  Tr – 17,9365 ha  Nieruchomość zadrzewiona
i zakrzaczona. Teren nierówny. Na działce znajdują się ruiny dawnych magazynów. Nie przewiduje się ingerencji w stan nieruchomości. Wszelkie zmiany na przedmiotowej działce wymagają zgłoszenia
i pisemnej zgody Gminy Skarbimierz   
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 578/1– leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 01ZL – tereny lasów;     Sposób zagospodarowania: Nieruchomość udostępnia się na realizację celów statutowych Stowarzyszeń z przeznaczeniem realizacji na niej działań z zakresu sportu i rekreacji.  190,00 zł miesięcznie + podatek VAT płatny do 15 każdego miesiąca      1-3 lat

 
Podatek za dzierżawę  nieruchomości  opłaca dzierżawca.    

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 28 sierpnia 2023 r. do dnia 18 września 2023 r.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł