W Y K A Z


Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonej do oddania w użyczenie.

L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCzynsz w złOkres użyczeniaUwagi
1.działka nr 19/40 położonej w Skarbimierzu-Osiedlu Gmina Skarbimierz, ark. m. 2, jedn. rejestrowa G. 74 KW Nr OP1B/00029135/6 0,3607 haPrzedmiotowa działka położona przy ul. Brzeskiej w Skarbimierzu-Osiedlu. Zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część działki nr 19/40 – leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem U – tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej; częściowo w kompleksie oznaczonych symbolem KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze.Brak – użyczenieObecnie zawarta umowa od 11.06.2021 r. do 10.06.2026 r.    Umowa zostanie przedłużona o kolejne 4 lata.   Zatem okres obowiązywania umowy od 11.06.2021 r. do 10.06.2030 r.  Użyczenie na rzecz    Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarbimierzu Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od 26.01.2023 roku do 16.02.2023 roku.

                                                                                                                                                                      Andrzej Pulit

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł