ZARZĄDZENIE Nr ZW /0050/39/RI-20/2023
WÓJTA GMINY SKARBIMIERZ
z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Skarbimierz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09), art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 t.j. z dnia 2021.10.21)

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skarbimierz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz – Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarbimierz, ponadto informację o jego zamieszczeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rolno-Inwestycyjnemu

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ZW /0050/39/RI – 20/2023
Wójta Gminy Skarbimierz
z dnia 20 lutego 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarbimierz
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
dla najemcy z umową najmu na czas nieoznaczony
(art. 34 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Lp. Oznaczenie nieruchomości Pow.
Opis i położenie Przeznaczenie
w planie zagospodarowania Cena
po udzieleniu 30% bonifikaty
Nr KW Ewidencja gruntów Cena lokalu
mieszkalnego Cena gruntu


 1. KW OP1B/00029768/2
  Działka nr 19/61
  Jedn. rej. Nr G.93,
  ark. mapy nr 2
  0,1077 ha Lokal mieszkalny nr C położony przy
  ul. Akacjowej nr 16
  w Skarbimierzu-Osiedlu,
  o pow. użytkowej 53,38 m².
  W skład mieszkania wchodzą: dwa pokoje – sypialnia i pokój dzienny, kuchnia z jadalnią, łazienka z ubikacją i wiatrołap. Działka nr 19/61 – leży: w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 10MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  48.300,00 zł
  21.700,00 zł
  Zwolnienie z podatku VAT

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej dla najemcy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i upływa z dniem 24.04.2023 r.
Osoby uprawnione mogą zrealizować uprawnienie do nabycia lokalu z zastrzeżeniem złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł