Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2.

 Skarbimierz-Osiedle, 11.06.2015 r.

 

 W związku z rozliczeniem dotacji na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz” realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie Nr: POIG.06.02.02-00-035/12-00 z dnia 13.09.2013r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2. w dniu 11.06.2015 r. podpisany został aneks Nr: POIG.06.02.02-00-035/12-01 do umowy o dofinansowanie.

 

Ostateczny całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł brutto: 6.889.625,07 zł

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją Projektu wyniósł brutto: 6.627.708,64 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektu wyniosło: 5.633.552,34 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2.

Skarbimierz-Osiedle, 15.12.2014 r.

 

 

 

W związku zakończeniem robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy z dnia 20.05.2014 r. na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz” realizowanych w ramach Umowy o dofinansowanie Nr: POIG.06.02.02-00-035/12-00 z dnia 13.09.2013r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2. w dniu 15.12.2014 r. podpisany został protokół odbioru końcowego z wykonawcą zadania tj. STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Wysoka ,ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (przed zmianą nazwy spółki: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o., 52-200 Wrocław, Wysoka ul. Lipowa 5a).

Wartość robót budowlanych na podstawie rozliczenia powykonawczego wyniosła ogółem: netto: 5.519.421,19 zł

brutto: 6.788.888,07 zł

 

W wyniku realizacji zadania wybudowano:

  • drogę betonową o długości: 2.522,26 m
  • wodociąg: rurociąg o średnicy 225mm – 2.528,00 m, rurociąg o średnicy 90mm – 17,00 m
  • kanalizację sanitarną: rurociąg grawitacyjny PVC200 – 1074,00 m, rurociąg grawitacyjny kamionkowy 200mm – 67,00m, rurociąg tłoczny 225mm – 4,00m, rurociąg tłoczny 90mm – 1127,00m.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2.

Skarbimierz-Osiedle, 21.05.2014r.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 20.05.2014r. zawarta została umowa na roboty budowlane na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz” w związku z Umową o dofinansowanie Nr: POIG.06.02.02-00-035/12-00 z dnia 13.09.2013r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2.

Wykonawcą zadania jest firma HEILIT+WOERNER Sp. z o.o., 52-200 Wrocław, Wysoka ul. Lipowa 5a.

Wartość zadania ogółem netto wynosi: 5.034.176,51 zł

Brutto: 6.192.037,11 zł

Planowany termin zakończenia zadania i końcowego odbioru robót budowlanych przewidziano do dnia 15.12.2014r.

„DOTACJE NA INNOWACJE”
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”


 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2.

 

Skarbimierz-Osiedle, 09.04.2014r.

W związku z Umową o dofinansowanie Nr: POIG.06.02.02-00-035/12-00 z dnia 13.09.2013r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2. w dniu 20.03.2014r. wydana została decyzja Starosty Brzeskiego w sprawie pozwolenia na budowę nr B.6740.614.2014.MK dla inwestycji polegającej na budowie drogi, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków szt. 2 wraz z budową linii zasilającej przepompownie, obsługujących tereny inwestycyjne Skarbimierza-Osiedla dotycząca projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz”.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 08.04.2014r.

Projekt został opracowany przez biuro projektowe AKWA SERWIS, Romuald Maciantowicz, ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe.

Wartość prac projektowych zgodnie z umową nr 1/08/2013 z dnia 23.08.2013r. wyniosła brutto 87.945,00 zł.

„DOTACJE NA INNOWACJE”
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 poddziałanie 6.2.2.

Skarbimierz-Osiedle, 23.10.2013r.

W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie Gminy Skarbimierz w dniu 13.09.2013r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie: 6.2.2.Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Projekt pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Skarbimierz”
Umowa o dofinansowanie Nr: POIG.06.02.02-00-035/12-00 z dnia 13.09.2013r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych, związanych z realizacją Projektu wynosi brutto: 7.012.792,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej kwocie wynosi: 5.960.873,20 PLN

Projekt zakłada budowę drogi o długości ok. 2,6 km, budowę sieci wodociągowej o długości ok. 2,45 km, oraz budowę kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1,35 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

„DOTACJE NA INNOWACJE”
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”