Początek formularza

Ogłoszenie nr 562076-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.

Gmina Skarbimierz: Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 ( od września 2019r. do czerwca 2020r.) i 2020/2021 ( od września 2020r. do czerwca 2021r.)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa  12 , 49-318  Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
    Adres strony internetowej (URL): www.skarbimierz.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.skarbimierz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 ( od września 2019r. do czerwca 2020r.) i 2020/2021 ( od września 2020r. do czerwca 2021r.)
Numer referencyjny: RI.271.1.2019/U
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Rok szkolny 2019/2020 Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle : Czas przyjazdu do zespołu szkół w godz. od 7.45 do 8.15 Czas odjazdu uzależniony będzie od planu zajęć w godzinach : 1. ok. 13.00 2. ok. 14.00 3. ok. 15.00 4. ok. 16.00 Gminna Szkoła Podstawowa Skarbimierz Osiedle: 1. Skarbimierz wieś – Skarbimierz-Osiedle ok. 2 km – 15 uczniów 2. Małujowice – Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 40 uczniów 3. Zielęcice – Skarbimierz-Osiedle ok. 6 km – 14 uczniów 4. Pępice – Skarbimierz -Osiedle ok. 4 km – 26 uczniów 5. Kruszyna – Skarbimierz -Osiedle ok. 15 km – 14 uczniów 6. Pawłów – Skarbimierz-Osiedle ok. 8 km – 27 uczniów 7. Zwanowice – Skarbimierz -Osiedle ok. 25 km – 25 uczniów 8. Prędocin – Skarbimierz -Osiedle ok. 18 km – 11 uczniów 9. Kopanie – Skarbimierz -Osiedle ok. 27 km – 2 uczniów 10. Żłobizna – Skarbimierz -Osiedle ok. 4 km – 31 uczniów 11. Bierzów – Skarbimierz -Osiedle ok. 9 km – 11 uczniów 12. Brzezina – Skarbimierz -Osiedle ok. 10 km – 9 uczniów 13. Łukowice Brzeskie – Skarbimierz-Osiedle ok. 7 km – 27 uczniów 14. Brzeg -Skarbimierz-Osiedle ok.5 km – 3 uczniów Razem 255 uczniów Przedszkole w Skarbimierzu Osiedle (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) 1. Żłobizna – Skarbimierz Osiedle ok. 4 km – 9 dzieci 2. Pępice – Skarbimierz Osiedle ok. 4 km – 4 dzieci 3. Pawłów – Skarbimierz Osiedle ok. 8 km – 5 dzieci 4. Zielęcice – Skarbimierz Osiedle ok. 6 km – 2 dzieci 5. Skarbimierz – Skarbimierz-Osiedle ok. 2 km – 4 dzieci 6. Łukowice Brzeskie -Skarbimierz-Osiedle ok.7 km – 3 dzieci 7. Zwanowice – Skarbimierz-Osiedle ok. 25 km – 4 dzieci 8. Prędocin -Skarbimierz-Osiedle ok. 18 km – 1 dziecko 9. Lipki -Skarbimierz-Osiedle ok. 14 km – 1 dziecko Razem 34 dzieci Szkoła Filialna w Lipkach: 1. Brzezina – Lipki ok. 5 km – 26 uczniów Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kruszyna (dzieci w wieku od 3 do 6 lat): 1. Zwanowice – Kruszyna ok. 2 km – 11 dzieci 2. Kopanie – Kruszyna ok. 3 km – 5 dzieci 3. Prędocin – Kruszyna ok. 2 km – 2 dzieci Razem – 18 dzieci Niepubliczny Punkt Przedszkolny Skarbimierz-Osiedle ( dzieci w wieku od 3 do 6 lat): 1. Lipki -Skarbimierz-Osiedle ok. 14 km – 4 dzieci 2. Pępice -Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 3 dzieci 3. Małujowice – Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 6 dzieci 4. Brzezina -Skarbimierz-Osiedle ok. 10 km – 1 dzieci 5. Zielęcice -Skarbimierz-Osiedle ok. 6 km – 4 dzieci 6. Żłobizna – Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 4 dzieci Razem – 22 dzieci Dowóz dzieci niepełnosprawnych: Szkoła Specjalna Nr 7 w Brzegu: 1. Zwanowice – Brzeg ok. 13 km – 2 uczniów 2. Brzezina – Brzeg ok. 5 km – 1 uczeń 3. Małujowice – Brzeg ok. 7 km – 1 uczeń Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu: 1. Skarbimierz-Osiedle – Brzeg ok. 5 km – 1 uczeń Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie: 1. Żłobizna – Grodków ok. 20 km – 3 dzieci Przedszkole Specjalne Nr 5 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 9A: 1. Zielęcice – Oława ok.18 km -1 dziecko Rok szkolny 2020 /2021 Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu Osiedle : Czas przyjazdu do zespołu szkół w godz. od 7.45 do 8.15 Czas odjazdu uzależniony będzie od planu zajęć w godzinach : 5. ok. 13.00 6. ok. 14.00 7. ok. 15.00 8. ok. 16.00 Gminna Szkoła Podstawowa Skarbimierz Osiedle: 15. Skarbimierz wieś – Skarbimierz-Osiedle ok. 2 km – 14 uczniów 16. Małujowice – Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 40 uczniów 17. Zielęcice – Skarbimierz-Osiedle ok. 6 km – 14 uczniów 18. Pępice – Skarbimierz -Osiedle ok. 4 km – 25 uczniów 19. Kruszyna – Skarbimierz -Osiedle ok. 15 km – 14 uczniów 20. Pawłów – Skarbimierz-Osiedle ok. 8 km – 27 uczniów 21. Zwanowice – Skarbimierz -Osiedle ok. 25 km – 25 uczniów 22. Prędocin – Skarbimierz -Osiedle ok. 18 km – 10 uczniów 23. Kopanie – Skarbimierz -Osiedle ok. 27 km – 2 uczniów 24. Żłobizna – Skarbimierz -Osiedle ok. 4 km – 32 uczniów 25. Bierzów – Skarbimierz -Osiedle ok. 9 km – 10 uczniów 26. Brzezina – Skarbimierz -Osiedle ok. 10 km – 5 uczniów 27. Łukowice Brzeskie – Skarbimierz-Osiedle ok. 7 km – 30 uczniów Razem – 248 uczniów Przedszkole w Skarbimierzu Osiedle (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) 1. Żłobizna – Skarbimierz Osiedle ok. 4 km – 9 dzieci 2. Pępice – Skarbimierz Osiedle ok. 4 km – 4 dzieci 3. Pawłów – Skarbimierz Osiedle ok. 8 km – 5 dzieci 4. Zielęcice – Skarbimierz Osiedle ok. 6 km – 2 dzieci 5. Skarbimierz – Skarbimierz-Osiedle ok. 2 km – 4 dzieci 6. Łukowice Brzeskie -Skarbimierz-Osiedle ok.7 km – 3 dzieci 7. Zwanowice – Skarbimierz-Osiedle ok. 25 km – 4 dzieci 8. Prędocin -Skarbimierz-Osiedle ok. 18 km – 1 dziecko 9. Lipki – Skarbimierz-Osiedle ok. 14 km – 1 dziecko Razem – 34 dzieci Szkoła Filialna w Lipkach: 1. Brzezina – Lipki ok. 5 km – 23 uczniów Niepubliczny Punkt Przedszkolny Kruszyna (dzieci w wieku od 3 do 6 lat): 1. Zwanowice – Kruszyna ok. 2 km – 11 dzieci 2. Kopanie – Kruszyna ok. 3 km – 5 dzieci 3. Prędocin – Kruszyna ok. 2 km – 2 dzieci Razem – 18 dzieci Niepubliczny Punkt Przedszkolny Skarbimierz-Osiedle ( dzieci w wieku od 3 do 6 lat): 1. Lipki -Skarbimierz-Osiedle ok. 14 km – 4 dzieci 2. Pępice -Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 3 dzieci 3. Małujowice – Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 6 dzieci 4. Brzezina -Skarbimierz-Osiedle ok. 10 km – 1 dziecko 5. Zielęcice -Skarbimierz-Osiedle ok. 6 km – 4 dzieci 6. Żłobizna – Skarbimierz-Osiedle ok. 4 km – 4 dzieci Razem – 22 dzieci Dowóz dzieci niepełnosprawnych: Szkoła Specjalna Nr 7 w Brzegu: 1. Zwanowice – Brzeg ok. 13 km – 2 uczniów 2. Brzezina – Brzeg ok. 5 km – 1 uczeń 3. Małujowice – Brzeg ok. 7 km – 1 uczeń Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu: 1. Skarbimierz-Osiedle – Brzeg ok. 5 km – 1 uczeń Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie: 1. Żłobizna – Grodków ok. 20 km – 3 dzieci Przedszkole Specjalne Nr 5 w Oławie ul. Iwaszkiewicza 9A: 1. Zielęcice – Oława ok.18 km -1 dziecko Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli oraz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020 ( od września 2019r. do czerwca 2020r.) i 2020/2021 ( od września 2020r. do czerwca 2021r.) zgodnie z planem nauczania na podstawie imiennych biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych- publicznych. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawiane będą przez wykonawcę na podstawie otrzymanych do Zamawiającego miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. 1. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. wakacji zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. 2. Wykonawca zapewnia bezpłatny bilet miesięczny (lub kartę przejazdu) dla opiekunów w autobusie. 3. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach – odpowiednio dla danego zadania. 4. Do przewozu uczniów niepełnosprawnych należy przygotować osobny pojazd i opiekunów. 5. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach ustalonych z Zamawiającym. Inna organizacja dowozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ją wkalkulować w cenę biletu. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. 7. Wykonawca w razie awarii własnego autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany.

II.5) Główny kod CPV: 60140000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
60172000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy: 1/nie podlegają wykluczeniu; 2/spełniają warunki udziału w postępowaniu które mogą dotyczyć . – kompetencji uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów; – sytuacji ekonomicznej lub finansowej; -zdolności technicznej lub zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oprócz wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. l ustawy PZP, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. l ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, oraz z 2018r poz. 149 ,398,1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r.poz.398,685,1544 i 1629). 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. l pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016r. póz. 1907 z późn. zm.). Warunek posiadania uprawnień musi posiadać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie. b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

2.SIWZ

3.zał. 1-3 do SIWZ

4.zał.nr.4 wzór umowy

5.Opis przedmiotu zamówienia 2019 – dowozy

1aOgłoszenie nr 540121971

 

zawiad. oferenta o wygr.PKS

Drukuj Wydrukuj artykuł