- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich.

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łukowic Brzeskich, gm. Skarbimierz, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 274/9 i Nr 437 o łącznej powierzchni  0,1036 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.191, G.77, objęte księgą wieczystą
KW OP1B/00027714/5, KWOP1B/00022139/5 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działki położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz zagrodowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd od wschodu i południa drogą asfaltową – dobry.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja.

Stan zagospodarowania nieruchomości dobry. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej działki  przecinają dwie podziemna linia elektroenergetyczna. Jedna przebiega przez obie działki równolegle do północnej granicy, druga przecina południowo–zachodni narożnik działki
nr 437. Powyższe podziemne uzbrojenie terenu utrudnia w stopniu umiarkowanym zabudowanie terenu.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta:
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 11.10.2018 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działki: nr 274/9 i nr 437 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 17.10.2018 r.
o godz. 1030

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 11.09.2018 r. do dnia 11.10.2018 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2018.09.11

 

 

                                                                                                           Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz