Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łukowic Brzeskich, gm. Skarbimierz, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 274/12 i Nr 448 o łącznej powierzchni  0,1109 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.191, G.77, objęte księgą wieczystą
KW OP1B/00027714/5, KWOP1B/00022139/5 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działki położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa oraz zagrodowa, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd drogą asfaltową – dobry.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja.

Stan zagospodarowania nieruchomości średni. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej działkę
nr 448  przecina sieć wodociągowa, przy południowej granicy działki widoczny hydrant. Powyższe podziemne uzbrojenie terenu utrudnia w stopniu umiarkowanym zabudowanie terenu. Działki w przeważającej części nie są używane, teren jest równy, bez nasadzeń
z wyjątkiem dwóch młodych drzew.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta:
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 12.07.2017r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działki: nr 274/14 i nr 448 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 18.07.2017r.
o godz. 1000

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 12.06.2017r. do dnia 12.07.2017r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2017.06.12

 

 

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                                 Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł