Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Skarbimierz, gm. Skarbimierz – oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 20/8 o pow. 0,1672 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00047157/8, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.
Działka położona w zachodniej części obrębu Skarbimierz przy głównej drodze prowadzącej do Skarbimierza – Osiedla, w otoczeniu gruntów rolnych, w bliskim sąsiedztwie terenów usługowych (supermarket) i mieszkaniowych, lokalizacja gruntu rolnego – korzystna. Dojazd drogą urządzoną asfaltową od południa i gruntową od północy. Działka jest używana rolniczo – umowa obowiązywała do dnia 09.06.2017 r. (dzierżawcy przysługuje prawo zbioru uprawy). Ma korzystny do uprawy kształt. Kultura rolna gruntu rolnego dobra. W poprzek działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia, na działce nie są zlokalizowane słupy. Jest ustanowiona służebność przesyłu. Ponadto przez środek działki w poprzek przebiega gazociąg gA350 oraz jest wyznaczony przebieg nowego gazociągu gA1000, o którego lokalizacji wpisano ostrzeżenie w dziale III księgi wieczystej. Brak ustanowienia służebności  przesyłu dla istniejącego gazociągu.
Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.
Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 25.08.2017r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:
 działka nr 20/8 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: R- tereny rolnicze.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność
Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 30.08.2017r.
o godz. 1000

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zostanie:
a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 26.07.2017r. do dnia 25.08.2017r.

Skarbimierz-Osiedle, 2017.07.26

Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł