Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Lipkach.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Lipki, gm. Skarbimierz – oznaczona
w ewidencji gruntów jako działki:

  • Nr 506/2 o pow. 0,1300 ha, ark. m. 2, jednostka rejestrowa G.165, objęta księgą wieczystą KW OP1B/00012486/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu,
  • Nr 504/2 o pow. 0,0200 ha, ark. m. 2, jednostka rejestrowa G. 165, objęta księgą wieczystą KW OP1B/00012486/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu,

Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1500 ha.

 

Nieruchomość położona w środkowej części obrębu Lipki w otoczeniu gruntów rolnych,
w bliskiej odległości terenów zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej. Dojazd drogą gruntową, średni. Uzbrojenie terenu: prąd. Nieruchomość nie jest używana. Ma korzystny kształt. Teren nie jest utwardzony, ogrodzony siatką stalową na słupach betonowych. Brama wjazdowa stalowa. Stan zagospodarowania nieruchomości słaby.

Opis budynków gospodarczych – nieczynne ujęcie wody i dwie komórki.

Powierzchnia zabudowy budynku głównego ok 74m²

Nieruchomość zabudowana budynkami jedno kondygnacyjnymi w zabudowie rozproszonej, wykonane w technologii tradycyjnej, prawdopodobnie murowanej z bloczków betonowych, stropach kryty papą. Tynki cementowo-wapienne, kruszące się. Wrota stalowe zużyte, okna inwentarskie. Rynny i rury spustowe stalowe. Stan techniczny i funkcjonalny  budynków
i instalacji zły, są przeznaczone do likwidacji. Brak wartości zabudowań.

Na nieruchomości znajdują się dwie nieczynne studnie głębinowe o ok. 60 m, 62m głębokości (zgodnie  z posiadaną dokumentacją).

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie na własny koszt zasypać w/w studnie zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych  00/100) Zwolnienie z podatku VAT.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 24.11.2016r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami, działki nr 506/2 i nr 504/2 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: R – tereny rolnicze.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 30.11.2016r.
o godz. 1000

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 25.10.2016r. do dnia 24.11.2016r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2016.10.25

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Drukuj Wydrukuj artykuł