Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Kopaniu, oznaczonej jako działka nr 13/5.

 

Opis nieruchomości:

Działka, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 13/5 ark. m. 1, o pow. 0,1233 ha,  znajduje się w centralnej części miejscowości Kopanie przy urządzonej drodze asfaltowej, w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkalno-gospodarczych, ok. 11,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja niekorzystna w obszarze zagrożonym powodziami (w bliskiej odległości koryto rzeki Odry). Teren wokół budynku jest utwardzony. Działka ma kształt regularny – korzystny, w zachodniej części jest niezabudowana.

Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.

Budynek usługowy, o powierzchni użytkowej 164,82 m2, wzniesiony w technologii tradycyjnej, w zachodniej części podpiwniczony, parterowy z dużym poddaszem nieużytkowym. W budynku znajdują się pomieszczenia usługowe dawnego domu ludowego (w części wschodniej, w największym pomieszczeniu jest urządzona tymczasowa kaplica, w której są odprawiane nabożeństwa).

Budynek posiada trzy niezależne wejścia, dwa do pomieszczeń w zachodniej części budynku (pełniącej kiedyś funkcję handlową). Oraz główne wejście do części wschodniej skomunikowanej z piwnicami oraz poddaszem.

Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, elektryczną (po remoncie)
i kanalizacyjną. Brak centralnego ogrzewania.

Budynek wymaga generalnego remontu i modernizacji.

Nieruchomość jest wpisana do ewidencji zabytków chronionych na mocy planu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/167/2005

Nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej nr OP1B/00005307/9, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XII/124/2008 z dnia 24.01.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 22 z dnia 28 marca 2008r. poz. 708: działka nr 13/5 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3 – tereny zabudowy usług kultury, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDZ – tereny dróg publicznych – ulice zbiorcze, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 115.000,00 zł netto (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100) – zwolnienie z podatku VAT

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 24.08.2016r.
o godzinie 1000

 

Wadium w wysokości 6.000,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 19.08.2016r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
  2. zwrócone po jego zakończeniu pozostałym uczestnikom przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 20.07.2016r. do dnia 19.08.2016r.

 

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2016.07.20

 

 

                                                                                                                                             Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł