Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego na parterze budynku nr 73 wraz z udziałem
w gruncie w Łukowicach Brzeskich.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na parterze budynku nr 73
w Łukowicach Brzeskich.

Powyższy lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju z aneksem kuchennym
o łącznej powierzchni użytkowej 21,50 m². Do lokalu tego należą także przynależne pomieszczenie: WC o pow. 0,90 m².

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną

Ogrzewanie – piecem kaflowym przestawnym.

Lokal mieszkalny wymaga remontu kapitalnego

Sprzedaż lokalu następuje wraz z udziałem w gruncie tj. działki 21/34 o pow. 0,1880 ha, ark.m. 3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00028594/4, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XII/124/2008 z dnia 24.01.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 22 z dnia 28 marca 2008r. poz. 708: działka nr 21/34 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.067,20 zł

(w tym: 6.332,80 zł wartość lokalu,

3.734,40 zł wartość udziału w gruncie działki nr 21/34)

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – II przetarg ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości, zakończony wynikiem negatywnym, odbył się dnia 03.04.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 05.09.2013r.
o godzinie 10
00

Wadium w wysokości 510,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 30.08.2013r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone na poczet czynszu najmu na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał

  2. zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu pozostałym uczestnikom przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 30.07.2013r. do dnia 29.08.2013r.

Skarbimierz-Osiedle, 2013.07.29

Drukuj Wydrukuj artykuł