WÓJT GMINY SKARBIMIERZ

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji

ZADANIE OBEJMUJE:

– rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy

Skarbimierz;

– propagowanie kultury fizycznej i pro zdrowotnego trybu życia;

– podnoszenie poziomu sportowego w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i

młodzieży,

-organizacja i prowadzenie działalności w środowiskach wiejskich w ramach klubów i związków sportowych z zakresu piłki nożnej;

 

Gmina Skarbimierz przeznacza w 2018 roku na powyższe zadania kwotę w wysokości 300.000,00zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Podmiot składający ofertę:

 1. Wykonuje zadanie samodzielnie, posiada doświadczenie w realizacji zadań.
 2. Posiada możliwości techniczne i zaplecze do realizacji zadania.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Termin: od 15.01.2018r. do 31.12.2018r.
 2. Miejsce realizacji: Gmina Skarbimierz
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2018r. do godziny 1000             w sekretariacie Urzędu Gminy Skarbimierz.

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta.
 3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu zakresu rzeczowego zadania.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na konkurs wpłynie tylko jedna oferta.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi 12.01.2018r. o godz.1200
 6. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy a wybranym podmiotem.

 

Wypełnione oferty zawierające informacje określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1817) należy składać lub przesłać listem poleconym w zamkniętej kopercie do Urzędu Gminy Skarbimierz – sekretariat z dopiskiem:

 

„Konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu”.

 

Wzór oferty na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu określa Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz.1300).

 

Gmina Skarbimierz w roku 2017 zrealizowała zadania publiczne na kwotę 300.000,00zł

Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.

 

 

Skarbimierz Osiedle, dnia 20.12.2017r.                                               Wójt Gminy

                                                                                                          /-/ Andrzej Pulit                              

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku realizację zadania w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji  informuję, że wybrano ofertę przedłożoną przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

 

Skarbimierz – Osiedle, dnia 15 stycznia 2018r.                                   Małgorzata Kubik

                                        

Drukuj Wydrukuj artykuł