W Y K A Z
Wykaz nieruchomości rolnych stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

L.p. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Roczny czynsz w zł Okres

dzierżawy

Uwagi
1. działka nr 75/1

ark. m. 2

położona w Zwanowicach

Gmina Skarbimierz

jedn. rejestrowa G.119

KW Nr OP1B/00026154/4

   0,1800 ha   RIVb- 0,1800 ha

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegodziałka nr 75/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – ZL1 – tereny zieleni towarzyszącej, izolacyjnej.

Sposób zagospodarowania – jako użytek rolny

30,00 zł

 

Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego:

I rata do 15 września

II rata do 15 listopada

 

3 lata

 

Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca

Wykaz niniejszy podlega publikacji prze okres 21 dni tj. od   22  kwietnia 2015 roku do  13  maja 2015 roku.

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł