Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.skarbimierz.pl

Skarbimierz: 1.Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); 2. Odbieranie i zagospodarowanie z pojemników zbiorczych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych:
Numer ogłoszenia: 128634 – 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz , ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, woj. opolskie, tel. 077 4046600.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); 2. Odbieranie i zagospodarowanie z pojemników zbiorczych odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych:.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) oraz ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz unieszkodliwianiu); 2.Odbieranie i zagospodarowanie ze zbiorczych pojemników odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych: – zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz – załącznik nr 1a, oraz – zgodnie z obowiązująca uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skarbimierz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 1b, 2.1. W tym następujących rodzajów odpadów komunalnych: a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i pozostałości po sortowaniu; b)selektywnie zbierane odpady komunalne ze szkła; c)selektywnie zbierane odpady komunalne: tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe, papier oraz makulatura; d)meble i inne odpady wielkogabarytowych; e)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny f)opony..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 6000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają: -wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Skarbimierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisem art. 9c u.c.p.g. -zezwolenie na transport odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.), obejmujące swym zasięgiem co najmniej obszar regionu gospodarki odpadami, do którego przynależy Zamawiający, odnoszące się co najmniej do odpadów o następujących kodach: 200101, 200102, 200108, 200301, 200302, 200307, 200399, -zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych wydane na podstawie przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub odpowiednio na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.), obowiązujące na terenie Gminy Skarbimierz, odnoszące się co najmniej do odpadów o następujących kodach: 200101, 200102, 200108, 200301, 200302, 200307, 200399. -dokument wydany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzający – że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o przedstawienie Zamawiającemu stosownych dokumentów
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie lub wykonywanie co najmniej dwóch usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych o masie minimum 1000 ton w czasie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co najmniej: -dwa pojazdy typu śmieciarka przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, -jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych z pojemników zbiorczych. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o złożenia druku zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikacja spełnienia warunku dokonywana będzie poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykazu pracowników zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o przedstawienie Zamawiającemu stosownego dokumentu potwierdzającego, że: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – dodatkowe odbiory odpadów – 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w niniejszej SIWZ 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy (w tym terminu) w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj. -zmiany osób reprezentujących, w przypadku zmian organizacyjnych, -gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających ze zmian przepisów prawa w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach; -zmiany treści umowy związanej ze zmianą podatku VAT; Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarbimierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle ul.Parkowa 12 pok.nr14, 49-318 Skarbimierz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Skarbimierz, Skarbimierz-Osiedle ul.Parkowa 12 pok.nr15, 49-318 Skarbimierz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

Zał. nr 1- Szczegółowy opis zamówienia OPZ

Zał. nr 1a do OPZ – Uchwała – Regulamin Zmiana

Zał. nr 1a do OPZ – Uchwała – Regulamin

Zał. nr 1b do OPZ – Uchwała z dnia 26 kwietnia 2013r.

Zał. nr 1c do OPZ – informacja o odpadach 2013-2015

Zał. nr 1d do OPZ – zestawienie liczby mieszkańców i pojemników 2016

Zał. nr 1e do OPZ – wykaz osób zameldowanych

Zał. nr 2-9

Zał. nr 10 – Projekt umowy

 

 

Wyniki przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł