Ogłoszenie nr 550548809-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
Skarbimierz: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Skarbimierz na rok 2021 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz, Krajowy numer identyfikacyjny 53051770900000, ul. ul. Parkowa  12, 49-318  Skarbimierz, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 046 600, e-mail ug.skarbimierz@pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.skarbimierz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Skarbimierz na rok 2021

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przyjmowanie odpadów z Gminy Skarbimierz dostarczane przez EKO- SKARBIMIERZ Sp. z o.o. oraz z PSZOK
II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Gmina Skarbimierz zamierza udzielić zamówienia Zakładowi Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. ze względu na brak możliwości wykonania zadanie prze inną firmę.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Drukuj Wydrukuj artykuł