Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej w miejscowości Zielęcice, ul. Długa na działkach ewid. nr 414, 418/1,
416, 413, 465/1, 262/7
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12
1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle
1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 – Nyski
1.5.7.) Numer telefonu: 0774046600
1.5.8.) Numer faksu: 0774046600
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@skarbimierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.skarbimierz.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej w miejscowości Zielęcice, ul. Długa na działkach ewid. nr 414, 418/1,
416, 413, 465/1, 262/7
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb9ecdc3-ae2d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Roboty budowlane
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013162/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.12 Przebudowa drogi ul. Długa, m. Zielęcice
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046992/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.2021R
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opis techniczny:
Opracowanie obejmuje projekt budowlany na remont nawierzchni ulicy Długa oraz związane z
powyższym: Remont zjazdów indywidualnych i publicznych na całym odcinku przedmiotowej
inwestycji. Głównym, bez-pośrednim celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych
mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa
wizerunku drogi. Układ komunikacyjny oraz charaktery-styka ruchu drogi gminnej w
miejscowości Zielęcice to drogi typowo osiedlowe obsługujące mieszkańców na ww. ulicach
odbywa się ruch pojazdów osobowych i ruch pieszych, a także pojazdów użyteczności
publicznej – śmieciarki. Jest to ruch lekki.
1. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący
załącznik
nr 7 do SWZ.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków
zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać
inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca
uwzględnił
w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Całość robót przewidywanych do
wykonania będzie odbywała się w obrębie istniejącego pasa drogowego. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na
własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się
niezbędne do przygotowania oferty
i podpisania umowy, przy czy Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty
na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy
pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i
dopuszcza składanie ofert równoważ-nych o parametrach
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Roboty budowlane
techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu
zamówienia. Podstawa prawna: art. 99 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wyjaśnienie: Materiał „równoważny” – znaczy o takich samych parametrach lub lepszych.
4. Wymaga się aby osoby, które będą wykonywały roboty budowlane były zatrudnione na
podstawie umowy o pracę. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje
się przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, a na żądanie
Zamawiającego okaże umowy o pracę. Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli
Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie
stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy.
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
6. Zamówienia uzupełniające nie przewiduje się.
7. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy – kryteria oceny
ofert.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca
zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 578590,84 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 819180,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 578590,84 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Roboty budowlane
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Arkadiusz Mika
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 150320725
7.3.3) Ulica: ul. Grabińska 8
7.3.4) Miejscowość: Boronów
7.3.5) Kod pocztowy: 42-283
7.3.6.) Województwo: śląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-15
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 578590,84 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania – – Roboty budowlane

Drukuj Wydrukuj artykuł