Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej o nawierzchni z płyt betonowych dz. 75/32, 93, 8/3, 8/5, 171/1
Skarbimierz-Osiedle ul. Topolowa i Wierzbowa
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12
1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle
1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 – Nyski
1.5.7.) Numer telefonu: 0774046600
1.5.8.) Numer faksu: 0774046600
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@skarbimierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej o nawierzchni z płyt betonowych dz. 75/32, 93, 8/3, 8/5, 171/1
Skarbimierz-Osiedle ul. Topolowa i Wierzbowa
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c26e3d8-d26e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088938/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 12:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013162/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.9 Projekt i budowa drogi ( łącznik ul. Topolowa – ul. Wierzbowa), m. Skarbimierz- Osiedle
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pdf, .doc,
.docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
W ramach czynności – na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych Dz.U.z 2017 r poz 1579 ze zm)
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz –
Osiedle, ul. Parkowa 12, Tel. 77 40 46 600, ug@skarbimierz.pl;
– inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarbimierz jest Pan/Pani Bogusław
Dziadkiewicz radca prawny, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
związanym z wykony-waniem czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr RI.271.15.2018 na zadanie : Remont drogi gminnej o nawierzchni z płyt betonowych dz.
75/32, 93, 8/3, 8/5 171/1 Skarbimierz Osiedle ul. Topolowa i Wierzbowa w trybie przetargu
nieograniczonego której Pani/Pan jest stroną. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96
ust.2 ustawy z dnia 11 września 2020r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2020 r poz.2019 ze
zm.),dalej „ustawa Pzp” .Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania
umowy , a następnie 5 lat po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również
Wykonawców ,którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze ( nie zawarto z tymi
Wykonawcami umowy)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa i w celu realizacji zadań ustawowych;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień w
zakresie podjętych działań przez jednostkę oraz nie może naruszać integralności pozostałych
prawidłowo przekazanych informacji .
.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.4.2021R
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 400740,18 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest : Remont drogi gminnej o nawierzchni z płyt betonowych dz.
75/32, 93, 8/3, 8/5 171/1 Skarbimierz Osiedle ul. Topolowa i Wierzbowa
Opis techniczny:
Teren opracowania obejmuje działkę nr ewidencyjny 75/32, 8/3, 93, 8/5, 171/1 Skarbimierz-
Osiedle ul. Topo-lowa- Wierzbowa. Wjazd od skrzyżowania z ul. Modrzewiową- Topolową.
Wyjazd ulicą łączącą Topolową z Wierzbową. Nawierzchnia ul. Topolowej wykonana jest z płyt
betonowych- pozostałość po byłym lotnisku Armii Radzieckiej . Droga na działce 8/5 łącząca ul.
Topolową z Wierzbową oprócz 33,00m odcinka wykona-na z płyt betonowych. Odcinek 33 m
utwardzony różnymi materiałami. Całość w bardzo złym stanie technicz-nym- wymaga
natychmiastowego remontu. 7 metrowy zjazd na dz. 7 nie jest objęty zgłoszeniem.
W obszarze planowanych prac nie występuje żadne uzbrojenie kolidujące z planowanymi
robotami. Wszyst-kie elementy uzbrojenia znajdują się pod płytami betonowymi które w trakcie
prowadzonych prac, nie będą rozbierane- odprężone płyty pozostają jako istniejąca podbudowa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na
podstawie poniższych kryteriów, którym odpo-wiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje
zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (największa
ilość punk-tów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzy-skanych punktów.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższa ilość
punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
􀀀 Nie podlegają wykluczeniu;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
􀀀 Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
􀀀 Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
􀀀 Wykonawca spełni powyższy warunek, tj. udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych, o wartości min. 500.000,00 zł
brutto każda, których przedmiotem była budowa lub remont drogi . Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, oraz oświadczenie według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ o spełnieniu wa-runków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 112 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach o których mo-wa w pkt. 1.
3. Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu o któ-rych mowa w pkt. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wyko-nawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Każdy wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informa-cji, o której mowa w art. 222 ust. 4 i 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lu-tego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634). Wraz
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie
należy złożyć wg. wzoru stano-wiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, może zostać
wezwany przez Zamawiającego w wyzna-czonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do
złożenia aktualnych na dzień złożenia oświad-czeń następujących oświadczeń i dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 126 ust. 1.:
 Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót) spełniających warunki postawione
w Rozdz. VII p. 4) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami /uprawnienia kierownika budowy w specjalności budowa dróg /wg. wzoru załącznik nr.6 do
SWZ.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, składający ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
ofert dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia ofert lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium
w wysokości – 4000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów: nr 93
8870 0005 2001 0031 2334 0004 (w tym przypadku Wykonawca winien dodatkowo dołączyć
dokument potwierdzający wniesienie wadium)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r.,
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawce dokumentu.
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97
i 98.
6. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1- 5 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie
wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, składający ofertę za pośrednictwem
pełnomocnika, powinien dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia ofert lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
publicznego, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wy-konania umowy, określa załącznik nr 7 do SWZ.
2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
b) zmiany stawki podatku VAT.
c) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia.
d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej lub wystąpieniem robót nieujętych
w przedmiarach robót koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, zmianami w
przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji
użytkowej,
e) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
f) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
1) przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. konieczności zlecenia wykonania
robót dodatkowych, których konieczność wynikła w trakcie robót i nie przewidywała tego
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, bez których niemożliwe jest wykonanie zakresu
umownego robót, lub opróżnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,
2) inne niezawinione przez zamawiającego i wykonawcę przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem terminów umownych przebudowy przyłączy: energetycznego, gazowego,
telekomunikacyjnego – przez dysponentów tych mediów w ramach opłaty przyłączeniowej,
3) zmianę finansowania robót w poszczególnych latach związaną ze zmianą budżetu,
otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz.
4) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” tj. wynikające z
wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności.
g) Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia przedmiotu zamówienia wynagrodzenie
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 może ulec zmianie i stanowić będzie wynik iloczynu
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych
stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy powiększone o roboty dodatkowe w przypadku
ich wystąpienia.
3. Przyczyny wyżej wymienione muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być
potwierdzone przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Strona występująca
o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088938/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

 

 

CCI_000095

CCI_000117

CCI_000118

CCI_000119

CCI_000120

CCI_000121

CCI_000122

CCI_000123

ogłoszenie o zamówieniu Topolowa-Wierzbowa

Plan sytuacyjny

swz remont drogi Topolowa-WIerzbowa

 

przedmiar Topolowa-Wierzbowa

 

mowy przedmiar cz 1

nowe swz remont drogi Topolowa-WIerzbowa

nowy przedmiar cz 2

odpowiedź do przetargu Topolowa-Wierzbowa

inf z otwarcia ofert Topolowa- Wierzbowa skarb.- Os

Drukuj Wydrukuj artykuł