Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont istniejącego chodnika w Pawłowie dz. 610/4
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKARBIMIERZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412728
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PARKOWA 12
1.5.2.) Miejscowość: Skarbimierz-Osiedle
1.5.3.) Kod pocztowy: 49-318
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 – Nyski
1.5.7.) Numer telefonu: 0774046600
1.5.8.) Numer faksu: 0774046600
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@skarbimierz.p
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont istniejącego chodnika w Pawłowie dz. 610/4
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8f3c21c-d3ed-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091067/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23 08:52
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: c) Ofertę
należy sporządzić w języku polskim przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych formatów danych, w
szczególności w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .rtf, .xps, .odt w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
W ramach czynności – na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych Dz.U.z 2019 r poz 2019 ze zm)
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz –
Osiedle, ul. Parkowa 12, Tel. 77 40 46 600, ug@skarbimierz.pl;
– inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skarbimierz jest Pan/Pani Bogusław
Dziadkiewicz radca prawny, dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z wykonywaniem czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego nr RI.271.6.2021R na zadanie : Remont istniejącego chodnika w Pawłowie dz. 610/4
w trybie przetargu nieograniczonego której Pani/Pan jest stroną. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.8 oraz art.96 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2020r. – Prawo zamówień publicznych (
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
Dz.U z 2020 r poz.2019 ze zm.),dalej „ustawa Pzp” .Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres obowiązywania umowy , a następnie 5 lat po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.
Okresy te dotyczą również Wykonawców ,którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako
najkorzystniejsze ( nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy)Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji zadań ustawowych;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
niezbędne w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) lub d) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.6.2021R
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 172758,76 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Droga gminna w Pawłowie posiada pokrytą warstwą dywanika asfaltowego. Przyległy istniejący
chodnik posiada nawierzchnię utwardzoną betonowymi płytkami o wym. 50×50 oraz trylinką na
wjazdach do posesji. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni oraz w celu
podniesienia parametrów technicznych i użytkowych istniejącego chodnika wystąpiła
konieczność jego wymiany. Istniejący krawężnik granitowy przylegający do chodnika zostanie
zachowany. Wody opadowe i roztopowe z chodnika odbierane będą jak dotychczas przez
istniejącą kanalizację deszczową. Na terenie objętym wykonaniem planowanych prac występują
następujące, nie kolidujące z planowanymi pracami elementy uzbrojenia:
– kanalizacja deszczowa i sanitarna
– sieć wodociągowa
– podziemne linie kablowe NN WN
– studnie kanalizacyjne
Wymiana nawierzchni chodnika będzie prowadzona na głębokości ok. max 25 cm nie
powodując kolizji ze zlokalizowanymi poniżej mediami. Odwodnienie wszystkich objętych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
pracami robót pozostanie jak dotychczas bez zmian.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników
i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z ustawą, na
podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje
zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (największa
ilość punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższa ilość
punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości na roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
􀀀 Nie podlegają wykluczeniu;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
􀀀 Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej
􀀀 Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku,
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
􀀀 Wykonawca spełni powyższy warunek, tj. udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych, o wartości min. 100.000,00 zł
brutto każda, których przedmiotem była budowa lub remont drogi . Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:
– Etap I
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału (załącznik nr 2 do SWZ) i nie
podleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SWZ);
– Etap II
Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na
podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie
zostaną odrzucone po analizie oświadczania. Uwaga: Zamawiający może wezwać wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
6. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, może zostać wezwany przez Zamawiającego
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 126 ust. 1.:
 Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz robót) spełniających warunki postawione
w Rozdz. VII p. 4) SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty;
 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ,wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami /uprawnienia kierownika budowy w specjalności budowa dróg /wg. wzoru załącznik nr.6 do
SWZ.
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, składający ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do
ofert dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia ofert lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym
(art. 36 ustawy Pzp).
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, oraz oświadczenie według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 112 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach o których mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca, który powierza część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu o których mowa w pkt. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Każdy wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 222 ust. 4 i 5 (nie wcześniej) przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,1618 i 1634). Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie
należy złożyć wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium
w wysokości – 1000,00zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w:
a) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów: nr 93
8870 0005 2001 0031 2334 0004 (w tym przypadku Wykonawca winien dodatkowo dołączyć
dokument potwierdzający wniesienie wadium)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r.,
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawce dokumentu.
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 97
i 98.
6. W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1- 5 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum, spółka cywilna) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie
wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, składający ofertę za pośrednictwem
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
pełnomocnika, powinien dołączyć do ofert dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia ofert lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
publicznego, istotne dla zamawiającego postanowienia, w tym wysokość kar umownych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, określa załącznik nr 7 do SWZ.
2. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz wewnętrznych
uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy,
b) zmiany stawki podatku VAT.
c) wystąpienia zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do
treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zmawiającego, bez zwiększania ustalonego
wynagrodzenia.
d) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu umowy,
spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej lub wystąpieniem robót nieujętych
w przedmiarach robót koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia, zmianami w
przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji
użytkowej,
e) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
f) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
1) przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. konieczności zlecenia wykonania
robót dodatkowych, których konieczność wynikła w trakcie robót i nie przewidywała tego
dokumentacja projektowo-kosztorysowa, bez których niemożliwe jest wykonanie zakresu
umownego robót, lub opróżnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,
2) inne niezawinione przez zamawiającego i wykonawcę przyczyny spowodowane np.
niedotrzymaniem terminów umownych przebudowy przyłączy: energetycznego, gazowego,
telekomunikacyjnego – przez dysponentów tych mediów w ramach opłaty przyłączeniowej,
3) zmianę finansowania robót w poszczególnych latach związaną ze zmianą budżetu,
otrzymaniem dotacji, pożyczek lub innych środków uzyskanych z zewnątrz.
4) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” tj. wynikające z
wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności.
g) Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia przedmiotu zamówienia wynagrodzenie
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 może ulec zmianie i stanowić będzie wynik iloczynu
ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych
stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy powiększone o roboty dodatkowe w przypadku
ich wystąpienia.
3. Przyczyny wyżej wymienione muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i być
potwierdzone przez inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Strona występująca
o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00091067/01 z dnia 2021-06-23
2021-06-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Roboty budowlane

 

CCI_000104

CCI_000105

CCI_000106

CCI_000107

CCI_000108

przedmiar Pawłow (1)

przedmiar Pawłow

przedmiar Pawłów 1

swz remont chodika Pawłów

 

inf z otwarcia ofert Pawłów chodnik

Drukuj Wydrukuj artykuł