Skarbimierz Osiedle: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzu Osiedle wraz z rozbudową ujęcia wody
Numer ogłoszenia: 268944 – 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:„Eko-Skarbimierz” sp. z o. o. , ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz Osiedle, woj. opolskie, tel. 077 4111415, faks 077 4165030.
 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.skarbimierz.pl; ekoskarbimierz.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: sp. z o.o. ze 100% udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzu Osiedle wraz z rozbudową ujęcia wody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: – wykonanie studni ujęciowej – rezerwowej na terenie zakładu. Uzbrojenie odwiertu oraz wykonanie obudowy studni wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem stosownych zezwoleń (pozwolenia wodnopranego + zgłoszenie po wykonaniu studni), – budowa zbiornika reakcji z komorą napowietrzania, – przebudowa układu instalacyjnego w budynku technologicznym – demontaż i montaż urządzeń technologicznych, – budowa nowego zbiornika wody czystej dwukomorowego o pojemności V=2 x 150m3, – demontaż istniejących czterech ziemnych zbiorników wody czystej (stalowego i żywic poliestrowych) o całkowitej pojemności 200 m3, – budowę budynku chemikaliów przeznaczonego na chlorownię i magazyn podchlorynu sodu w postaci kontenera stalowego ustawionego na fundamencie żelbetonowym, – budowa neutralizatora ścieków z magazynu chemikaliów, – budowa sieci technologicznych wodnych, kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych miedzyobiektowych umożliwiających włączenie nowych obiektów technologicznych. – ponadto wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownych, wszystkich niezbędnych: ocen, pomiarów, sprawdzeń, badań, protokołów – przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej – zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej – obsługa serwisowa w okresie trwania gwarancji polegająca na przeglądach i kontroli prawidłowości funkcjonowania przedmiotu zamówienia, minimum raz na kwartał (na ostatni dzień roboczy kwartału), potwierdzona protokołem przeglądu oraz wynikami badań wody uzdatnionej zgodnie z obowiązującymi normami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia zawodowego, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi dokumenty świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zakończył budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację minimum trzech stacji uzdatniania wody. Każda ze zrealizowanych robót musi być o wartości nie mniejszej niż 2 000000, 00 zł netto a zakres wykonanych robót dla każdej ze wskazanych stacji musi obejmować co najmniej: – odwiercenie nowej studni głębinowej, – budowę zbiornika wody surowej wraz z otwartym systemem napowietrzania wody, – budowę żelbetowego zbiornika wody czystej o pojemności co najmniej 300 m3, – wykonanie dwustopniowej filtracji ciśnieniowej o wydajności nominalnej nie mniejszej niż 45 m3/h. Niezależnie od tego Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia w budowie co najmniej jednej stacji uzdatniania dla której zrealizowany jest proces chemicznej alkalizacji wody. Wymaga się, aby wykonawca załączył dokumenty świadczące o wykonaniu wskazanych prac z zachowaniem należytej staranności

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia – nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i posiadanych w SIWZ dołączonych do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie dysponował kierownikiem budowy – posiadającym, co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub na stanowisku kierownika budowy lub stanowisku inspektora nadzoru, w okresie ostatnich 10 lat doświadczenie przy budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, co najmniej 1 (słownie: jednej) stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż Q max.większej bądź równej 60 m3/h, – posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, lub uprawnienia w żądanej specjalności, które nie zawierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania; kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym, co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub stanowisku inspektora nadzoru lub stanowisku równoważnym, w okresie ostatnich 10 lat doświadczenie podczas rozbudowy, przebudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż Q max. większej bądź równej 60 m3/h, posiadający uprawnienia bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zawierają ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania; kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – posiadającym, co najmniej 4 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno – pomiarowej i automatyzacji, lub stanowisku inspektora nadzoru, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zawierają żadnych ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania, oraz zaświadczenie kwalifikacyjne D; -technologiem – posiadającym, w okresie ostatnich 10 lat doświadczenie zawodowe jako kierownik stacji, technolog uzdatniania wody, kierownik rozruchu technologicznego, o wydajności nie mniejszej niż Q max. większej bądź równej 60 m3/h w zakresie redukcji związków żelaza, manganu oraz opartej na technologii napowietrzania w zbiorniku kontaktowym i filtracji na filtrach zamkniętych dwustopniowych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli Wykonawca a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej: 1 500 000,00 PLN b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości równej w ofercie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Doświadczenie – 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarbimierz.pl; ekoskarbimierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: EKO SKARBIMIERZ SP. z o. o. ul. Akacjowa 9, 49-318 SKARBIMIERZ OSIEDLE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 10:00, miejsce: EKO – SKARBIMIERZ Sp. z o.o. ul. Akacjowa 9, 49-318 Skarbimierz Osiedle pokój nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 5
6. Załącznik nr 6
7. Załącznik nr 7
8. Załącznik nr 8
9. Specyfikacja
10. Dokumentacja techniczna ( plik – 86 MB )

Wyniki przetargu – 02.09.2014 r.

Drukuj Wydrukuj artykuł