Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na oddanie
w najem lokalu o pow. użytkowej 63,56 m² położonego w budynku Domu Ludowego
w Zielęcicach.

   

Opis nieruchomości: lokal o pow. użytkowej 63,56 m² położony na parterze budynku Domu Ludowego w Zielęcicach na działce nr 288/2 ark. m. 2 o pow. 0,2400 ha, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00018913/4, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818 z późniejszymi zmianami działka nr 288/2 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U3- tereny zabudowy usług kultury.

Lokal oddaje się w najem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.

Sprawy formalno – prawne związane z uruchomieniem działalności Najemca załatwi we własnym zakresie
i na własny koszt.

Wszelkie prace budowlano-remontowe dokonane w wynajmowanym lokalu są możliwe do wykonania tylko za zgodą Gminy Skarbimierz i na koszt Najemcy.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu za lokal wynosi 290,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Do wylicytowanej stawki zostanie doliczony należny podatek VAT.

Opłaty czynszu miesięcznego podlegają zapłacie do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Oprócz czynszu Najemca jest zobowiązany do pokrycia opłat za media związane z używaniem lokalu.

Czas trwania umowy najmu: do 3 lat

Przetarg na najem w/w lokalu odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz
w Skarbimierzu-Osiedlu ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 20.03.2014r. o godz. 10°°

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 30 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 13.03.2014r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone na poczet czynszu najmu na rzecz uczestnika, który wygra przetarg
  2. zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu pozostałym uczestnikom przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 10.02.2014 r. do dnia 12.03.2014 r.

Wójt Gminy Skarbimierz

Andrzej Pulit

Drukuj Wydrukuj artykuł