Skarbimierz: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi , sieci wodociągowej sieci kanalizacyjnej obsługującej tereny inwestycyjne Skarbimierza-Osiedla.
Numer ogłoszenia: 293390 – 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz , ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, woj. opolskie, tel. 077 4046600.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi , sieci wodociągowej sieci kanalizacyjnej obsługującej tereny inwestycyjne Skarbimierza-Osiedla.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt budowy drogi obsługującej tereny inwestycyjne zlokalizowanej na działce nr 184/25, części działki nr 184/26 oraz na działce nr 184/85 w Skarbimierzu Osiedlu. Projekt budowy dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej obsługujących tereny inwestycyjne. Pierwszy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany będzie na działkach nr 183, nr 184/75, nr 184/77, nr 184/79 oraz na działce nr 184/26 w Skarbimierzu Osiedlu. Drugi odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowany będzie na działkach nr 92/4, nr 184/25, nr 184/26 oraz nr 184/85 – obręb Skarbimierz Osiedle. Budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej obsługującej tereny inwestycyjne. Pierwszy odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany będzie na działkach nr 184/75, nr 184/77, nr 184/79 oraz na działce nr 184/26 w Skarbimierzu Osiedlu. Drugi odcinek sieci wodociągowej zlokalizowany będzie na działce nr 82 – obręb Skarbimierz Osiedle. 1. Wykonawca w ramach wykonywania umowy zobowiązany jest do: a/ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy drogi ,sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej obsługującej tereny inwestycyjne Skarbimierza-Osiedla wraz z pozwoleniem na budowę oddzielnie dla każdej branży..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 2000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełniają warunek udziału określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art.22. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z opracowaniem projektu drogi – nawierzchnia asfaltowa , sieci wodociągowej magistralnej lub rozdzielczej , sieci kanalizacji sanitarnej (potwierdzoną dowodami określającymi, że opracowano je należycie).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie precyzuje określonych wymagań. Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone oświadczenie na zasadzie (spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w branży drogowej i wodno-kanalizacyjnej wraz z przynależnością do Izby.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia , na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty. Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego dokumentu ( na zasadzie spełnia/nie spełnia). 2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może stosownie do zapisów Art. 26 ust 2b Pzp – polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, z uwzględnieniem następujących informacji: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, e) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Zobowiązanie podmiotu trzeciego Wykonawca składa w oryginale.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1.terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a.następstwem okoliczności leżących po stronie Instytucji Uzgadniających Projekt-Wydział Budownictwa , ZE , OOŚ itp. takich jak opóźnienia a.utrudnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu b.koniecznością wykonania usług dodatkowych ,wpływających na termin wykonania prac objętych umową . Termin wykonania ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.skarbimierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarbimierz,pok.nr.14 ,Skarbimierz-Osiedle ul.Parkowa 12,49-300 Skarbimierz..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Skarbimierz,pok.nr.14 ,Skarbimierz-Osiedle ul.Parkowa 12,49-300 Skarbimierz..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane przez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,lata 2007-20013 Poddziałanie 6.2.2.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
1. Niniejsze zamówienie
2. SIWZ
3. Założenia projektowe (pliki skompresowane w formacie zip)
4. Umowa
5. Zawiadomienie oferenta o wygranym przetargu (13-08-2013)
6. Zawiadomienie wszystkich oferentów przetargu (13-08-2013)

Drukuj Wydrukuj artykuł