Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona
  w ewidencji gruntów jako działka Nr 83/4 ark. m. 3 o pow. 13,0427 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021368/2, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd średni. Działka częściowo zakrzaczona i porośnięta samosiejkami drzew. Kształt działki korzystny, teren miejscami nierówny. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka  nr 83/4 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.190.000,00 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 84 ark. m. 3 o pow. 11,6479 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5,prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd średni. Działka częściowo zakrzaczona i porośnięta samosiejkami drzew oraz starszym drzewostanem. Kształt działki korzystny, nieregularny w południowo-wschodniej części, teren miejscami nierówny. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka  nr 84 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 3.740.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 190.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 105/12 ark. m. 4 o pow. 3,2564 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,5 km. Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Działka w południowej części zadrzewiona i zakrzaczona. Konfiguracja terenu płaska. Kształt działki zbliżony do trójkąta, wydłużony. Uzbrojenie terenu: pełne. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 105/12 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 11PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 5KDZ – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy zbiorczej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.735.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysiecyzłotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 105/14 ark. m. 4 o pow. 0,6176 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość niezabudowana położona w południowo-wschodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,5 km. Lokalizacja korzystna, dojazd słaby. Działka jest zadrzewiona i zakrzaczona. Konfiguracja terenu płaska. Kształt działki zbliżony do trójkąta, niekorzystny. Uzbrojenie terenu: brak. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 105/14 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 6PU – tereny zabudowy przemysłowo-usługowej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 187.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/55 ark. m. 4 o pow. 0,6822 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Działka jest bardzo wąska i wydłużona. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony wschodniej. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/55 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/56 ark. m. 4 o pow. 9,7749 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Kształt działki korzystny. Teren jest miejscami nierówny, przy drodze miejscami zalega gruz w postaci fragmentów płyt betonowych. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony wschodniej. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/56 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 3.590.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/57 ark. m. 4 o pow. 14,6011 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość niezabudowana położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się zakrzaczenia oraz drzewostan. Kształt działki korzystny, nieregularność w południowej części. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony wschodniej. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/57 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.360.000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/87 ark. m. 4 o pow. 3,0268 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd średni. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Działka jest wąska i wydłużona, ma nieregularny kształt oraz konfiguracje terenu – występują zwały ziemi i pozostałości po zlikwidowanych hangarach samolotowych. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi. Działka znajduje się poza terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/87 leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 8P – tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 2KDZ – tereny dróg publicznych – drogi i ulice klasy zbiorczej, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 3KDZ – tereny dróg publicznych  – drogi i ulice klasy zbiorczej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 930.000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r.  W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/92 ark. m. 4 o pow. 4,7008 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd dobry. Na działce znajdują się samosiejki drzew i krzewów. Kształt działki korzystny, regularny. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony zachodniej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w jej obszarze. Prowadzenie działalności na niniejszej nieruchomości wymaga zezwolenia. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/92 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.725.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r.  W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/94 ark. m. 4 o pow. 3,2023 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd słaby. Na działce znajdują się trzy zrujnowane hangary samolotowe. Kształt działki niekorzystny, trójkątny. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony zachodniej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w jej obszarze. Prowadzenie działalności na niniejszej nieruchomości wymaga zezwolenia. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/94 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/98 ark. m. 4 o pow. 7,9164 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w zachodniej części Skarbimierz-Osiedle. Oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 7 km. Lokalizacja korzystna, dojazd słaby. Na działce znajdują się dwa zrujnowane hangary samolotowe. Kształt działki korzystny, regularny. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa wzdłuż drogi, planowane uzbrojenie terenu od strony zachodniej. Działka znajduje się na terenie podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy inwestujący na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” mogą uzyskać pomoc publiczną z tytułu kosztów nowej inwestycji lub z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy, w postaci ulgi w podatku dochodowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie działalności w jej obszarze. Prowadzenie działalności na niniejszej nieruchomości wymaga zezwolenia. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 184/98 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.180.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.04.2014r.  W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 13.05.2014r.  

Ø  Przetarg na działkę nr 83/4 o godz.   9:00 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 84 o godz. 9:30 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 105/12 o godz. 10:00 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 105/14 o godz. 10:30 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/55 o godz. 11:00 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/56 o godz. 11:30 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/57 o godz. 12:00 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/87 o godz. 12:30 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/92 o godz. 13:00 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/94 o godz. 13:30 w dniu 13.05.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 184/98 o godz. 14:00 w dniu 13.05.2014r.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Wadium zostanie:

 1. a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 14.04.2014r. do dnia 28.04.2014r.

 

Andrzej Pulit

Skarbimierz-Osiedle, 2014.04.08                                                         Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł