Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych.

Lp. Oznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza miesięcznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 75/38 o pow. 0,0434 ha, ark. m. 2 położona w Skarbimierzu Osiedlu, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 2, KW Nr OP1B/00020638/9

 

W tym:

Bp – 0,0434 ha

Część działki przeznaczonej do dzierżawy – 10 m²

100,00 zł

+ podatek  VAT

 

Czynsz płatny do 15 dnia każdego miesiąca

10,00 zł

 

płatne do    16.09.2014r.

18.09.2014r.

o godz. 1000

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12

(pokój nr 7)

Opis nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości Skarbimierza – Osiedla. Kształt działki nieforemny. Stan zagospodarowania dobry. Nie przewiduje się ingerencji w stan nieruchomości. Wszelkie zmiany na przedmiotowej działce wymagają zgłoszenia i pisemnej zgody Gminy Skarbimierz.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – U –  tereny zabudowy usługowej, komercyjnej, rzemieślniczej.

Sposób zagospodarowania: Nieruchomość udostępnia się z przeznaczeniem prowadzenia na niej działalności usługowo – handlowej.

Forma udostępnienia: dzierżawa na okres od 1-10 lat

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów we wskazanym terminie. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz nieruchomość objętą przetargiem.

Wadium ulega

  • zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku wygrania przetargu;
  • zwróceniu niezwłocznie po przetargu w przypadku jego nie wygrania.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objętą niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od 02.09.2014r. do 16.09.2014r.

Skarbimierz-Osiedle, 02.09.2014r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł