Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Prędocinie.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Prędocin, gm. Skarbimierz – oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka Nr 17/1 o pow. 0,2000 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.147, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00024351/1, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w środkowej części obrębu Prędocin, jest otoczona terenami zabudowy gospodarczej oraz mieszkaniowej, od południa tereny rolne. Dojazd wąską drogą asfaltową. Możliwości inwestycyjne części przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe słabe, działka jest wąska, ma ok. 13m.

Uzbrojenie terenu: kanalizacja, woda i prąd.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 16.06.2016r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

  • działka nr 17/1 leży:
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: RU2tereny ogrodów i sadów,
  • częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDZtereny dróg publicznych- ulice zbiorcze.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 22.06.2016r.
o godz. 930

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 17.05.2016r. do dnia 16.06.2016r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2016.05.17

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł