Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle.

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona na zakręcie ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 151
  ark. m. 2
  o powierzchni 0,0714 ha, jednostka rejestrowa G.2, objęte księgą wieczystą
  KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka jest zakrzaczona i zachwaszczona. Możliwości inwestycyjne znacznie pogorszone ze względu na przecinającą działkę sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami;

Ø  działka  nr 151 leży:

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 151: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.10.2014r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Topolowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/18 ark. m. 2
  o powierzchni 0,0925 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą
  KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Od północy nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana, występują samosiejki drzew i krzewów, teren jest gęsto porośnięty, przez północną część sąsiadującą z linią kolejową przechodzi linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowa, wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna. Możliwości inwestycyjne średnie ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

Ø  działka nr 75/18 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: U- tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 75/18: 78.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona przy ulicy Topolowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 75/49 ark. m. 2
  o powierzchni 0,0775 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą
  KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Od północy nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja średnio korzystna. Działka nie jest używana, występują samosiejki drzew i krzewów, teren jest gęsto porośnięty, przez północną część sąsiadującą z linią kolejową przechodzi linia elektroenergetyczna oraz sieci wodociągowa, wzdłuż południowej granicy sieć telekomunikacyjna, ponadto  działkę przecinają dwie sieci kanalizacji deszczowej. Możliwości inwestycyjne średnie ponadto ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

Ø  działka nr 75/49 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: U- tereny zabudowy usługowej komercyjnej, rzemieślniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości nr 75/49: 66.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 1. Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 156 i Nr 157
  ark. m. 2
  o łącznej powierzchni 0,0951 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Od południa nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja korzystna. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

Ø  działki nr 156 i 157 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Cena wywoławcza nieruchomości nr 156 i nr 157:  106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 158 i Nr 159
  ark. m. 2
  o łącznej powierzchni 0,0921 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Od południa nieczynna linia kolejowa jednotorowa. Lokalizacja korzystna. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacji deszczowej (D-800) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

Ø  działka  nr 158 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Ø  działka  nr 159 leży:

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 158 i nr 159:  109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 29.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 31.10.2014r. 

Ø  Przetarg na działkę nr 151 o godz. 9:00 w dniu 31.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 75/18 o godz. 9:30 w dniu 31.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 75/49 o godz. 10:00 w dniu 31.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 156 i nr 157 o godz. 10:30 w dniu 31.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 158 i 159 o godz. 11:00 w dniu 31.10.2014r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

 1. a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 15.10.2014r. do dnia 29.10.2014r.

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

 

Skarbimierz-Osiedle, 2014.10.15

Drukuj Wydrukuj artykuł