Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości na własność gruntowej położonej w Skarbimierzu Osiedlu

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul. Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – tereny po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 149, Nr 150
ark. m. 2
o łącznej pow. 0,0866 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą
KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Działki są zadrzewione i porośnięte samosiejkami drzew, widoczne ślady wyrębu starego drzewostanu (pnie). Występuje konieczność wykarczowania drzew i krzewów oraz ryzyko występowania na terenie elementów uzbrojenia oraz innych obiektów nieujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda,.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr konta 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 02.07.2013r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działki nr 149, nr 150 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 08.07.2013r.
o godz. 1000

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał

  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 17.06.2013r. do dnia 01.07.2013r.

 

Drukuj Wydrukuj artykuł