Skarbimierz: Remont podłogi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle.

Numer ogłoszenia: 293526 – 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarbimierz , ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, woj. opolskie, tel. 077 4046600.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont podłogi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont podłogi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle ul. Akacjowa. Zakres prac obejmuje: -ułożenie folii PE o gr.min.0,2mm na zakład ok.20cm jako izolacji przeciwwilgociowej na istniejącej podłodze. – ułożenie konstrukcji nośnej podłogi z drewnianych krawędziaków (legarów) o przekroju 16mm x 50mm po ułożeniu warstwy dolnej legarów układamy warstwę górną , obie warstwy łączymy ze sobą . – ułożenie pod konstrukcją krzyżową podkładek ze sztucznego tworzywa o współczynniku sprężystości przy ściskaniu Ec=2,85N.mm2 oraz gęstości 725 kg.m3. Podkładki elastyczne 18x50x50 podkładamy pod dolny legar w połowie rozstawu pomiędzy połączeniami z legarami warstwy górnej. – ułożenie na gotowym ruszcie drewnianym płyty OSB gr.10mm lub P5 -ułożenie deski sportowej o minimalnej: grubości 15 mmm, szerokości 207mm i długości 2205 mm, – ułożenie listew przypodłogowych wentylowanychpanela – system wentylacji podpodłogowej (dla hal sportowych o powierzchni powyżej 400 m² umożliwiającą wentylację, z doborem oraz montażem wentylatorów i wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej o dł ok. 30m. Podłoga sportowa o wymiarach ok. 36m x 20m = 720m² winna być zgodna z postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 14904:2006 nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Wyrób musi być dopuszczony do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom zawartym w fabrycznej instrukcji stosowania i użytkowania. Po wykonaniu posadzki sportowej winna ona posiadać niżej wymienione własności techniczne: Całkowita wysokość (suma poszczególnych warstw) nowej posadzki drewnianej nie powinna przekraczać 74 mm z tolerancją +- 1mm. Wymagania dodatkowe: – Posadzka musi posiadać co najmniej 1 certyfikat sportowy np. Polskiego Związku Koszykówki, – Ze względu na kosze przesuwne konstrukcja legarowa winna być wzmocniona w celu przesuwania kosza w obszarze poza liniami wyznaczającymi boisko do koszykówki. – istniejące tuleje oraz kotwy do mocowania urządzeń ( koszy, bramek, słupków do naciągania siatek) winne być przeniesione na nową posadzkę sportową (uwaga: wykonawca musi założyć konieczność montażu nowych tulei, uchwytów i kotew w przypadku braku możliwości ich przeniesienia) – po ułożeniu podłogi sportowej należy wykonać linie boisk do: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz dwóch mini pół do koszykówki. – w otworach drzwiowych (5 szt o dł.8,49m i szer30cm) wykonać pochylnie w obrębie szerokości ościeża drzwiowego, czyli od wysokości 74 mm +- 1 mm do 0 (zera ) w kierunku korytarzy. – pochylnia winna być wykonana z analogicznych paneli co nawierzchnia podłogi sportowej oraz pomalowana skośnymi pasami w barwach żółto-czarnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.21.20-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 3000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówieńpublicznych:a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ichposiadania.b.posiadają wiedzę i doświadczenie.c.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.d.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli Wykonawca udokumentuje: wykazaniem się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zadań o podobnym zakresie i charakterze tj. wykonali co najmniej dwie posadzki sportowe z deski sportowej na legarach o wartości nie mniejszej niż wartość oferty każda, wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania ,z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane, uprawniające do pełnienia funkcji: a)kierownika robót w specjalności konstrukcyjnej. spełniających wymagania ustawy o Samorządach Zawodowych Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane jeżeli wykonawca udokumentuje: a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, w kwocie nie mniejszej niż wartość kwoty ofertowej. b) posiadanie ubezpieczenia OC, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie mniejszą niż wartość oferty. Należy przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – w celu w celu wykazania spełniania warunku, którego opis został zamieszczony

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym wpkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 10 -wzór umowy, który jest integralną częścią SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy na poniższych warunkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.skarbimierz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarbimierz pok.nr14,Skarbimierz-Osiedle ul.Parkowa 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Skarbimierz pok.nr15,Skarbimierz-Osiedle ul.Parkowa 12..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

1. SIWZ
2. Umowa
3. Schemat boiska

Pytanie i odpowiedź dot. przetargu 10.09.2017 r.

Wyniki przetargu na remont podłogi w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Skarbimierz-Osiedle – 18 wrzesień 2014 r.

Drukuj Wydrukuj artykuł