Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w zachodniej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE przy
ul. Parkowej, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/148  o powierzchni 1,2641 ha, jednostka rejestrowa G.3, objęta księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość położona w otoczeniu gruntów o funkcji przemysłowej (w bezpośrednim sąsiedztwie zakład produkcyjny AQUILA wytwarzający tekturę falistą). Działka jest zlokalizowana przy drogach asfaltowych, ok. 7 km na południowy – zachód od centrum miasta Brzeg – lokalizacja korzystna. Dojazd dobry od północy szeroką drogą urządzoną, asfaltową, możliwy również od południa.

Działka jest niezabudowana. Kształt działki nieregularny, niekorzystny, działka jest wąska
i wydłużona. Brak ogrodzenia. Możliwości inwestycyjne pogorszone. Na mapie zasadniczej widoczny podziemny przebieg linii elektroenergetycznej i kanalizacji deszczowej, możliwości występowania infrastruktury powojskowej nieujawnionej na mapie.

 Działka znajduje się poza  terenem podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: woda, prąd, kanalizacja, gaz.

W dziale III księgi wieczystej KW OP1B/00021044/5 – ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebności dojazdu, przejazdu i  przejścia.

Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXI/163/2021 z dnia 25.03.2021r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113, z późń. zmianami:

  • działka nr 184/148 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: 5P-  tereny zabudowy produkcyjnej, baz, składów i magazynów oraz w niewielkiej części 7KDZ i 8KDZ- drogi i ulice publiczne klasy zbiorczej.  

Cena wywoławcza nieruchomości: 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 22.03.2023 r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność.

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 28.03.2023 r.
o godz. 11:00.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał,
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu – przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszt umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222).

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 08.03.2023 r. do dnia 22.03.2023 r.

 Skarbimierz-Osiedle, 2023.03.08

                                                                                                           Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł