Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych położonych w Skarbimierzu-Osiedle

 

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomości niezabudowane, położone na skrzyżowaniu ulicy Modrzewiowej i Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 130, Nr 131 ark. m. 2 o łącznej powierzchni 0,0966 ha, jednostka rejestrowa G.2, objęte księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć kanalizacyjną (ks200 – nieczynna, do likwidacji) i wodociągowa (w 150) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

Ø  działka  nr 130 leży:

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDLtereny dróg publicznych (ulice lokalne),

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

 

Ø  działka nr 131 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 130 i nr 131: 114.000,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.10.2014r.
W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 132 i Nr 133
  ark. m. 2
  o łącznej powierzchni 0,0816 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągową (w 150) i w małej części kanalizacyjną (ks 200 – nieczynna, do likwidacji) oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe) w tym ruin i gruzu.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działki nr 132, nr 133 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 132 i nr 133: 97.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 134 i Nr 135
  ark. m. 2
  o łącznej powierzchni 0,0849 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działki są zakrzaczone i zachwaszczone. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągową (w 150), ruiny zabudowań oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe).

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działki nr 134, nr 135 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 134 i nr 135: 101.000,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomości niezabudowane, położone przy ulicy Lipowej w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 136 i Nr 137
  ark. m. 2
  o łącznej powierzchni 0,0866 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomości oddalone od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działki są zakrzaczone i miejscami zadrzewione. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na przecinającą działki sieć wodociągową (w 150) ruiny zabudowań oraz ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe)

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami:

Ø  działka nr 136 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

Ø  działka  nr 137 leży:

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

 

Cena wywoławcza nieruchomości nr 136 i nr 137:  103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona na skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej i Lipowej
  w centralnej części obrębu SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 138 ark. m. 2 o powierzchni 0,0759 ha, jednostka rejestrowa G.2, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00020638/9, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od centrum miasta Brzeg o ok. 4,0 km w otoczeniu terenów zabudowanych. Dojazd dobry drogą asfaltową. Działka zakrzaczona i zachwaszczona. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na ryzyko wystąpienia w tym terenie elementów uzbrojenia terenu, czy pozostałości obiektów nie ujawnionych na mapach (dawne tereny wojskowe) w tym linii energetycznej.

Uzbrojenie terenu: prąd, woda.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działka nr 138 leży:

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDLtereny dróg publicznych (ulice lokalne),

¾    częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: KDD- tereny dróg publicznych (ulice dojazdowe).

Cena wywoławcza nieruchomości nr 138: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 17.10.2014r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 21.10.2014r. 

Ø  Przetarg na działkę nr 130 i nr 131 o godz. 9:00 w dniu 21.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 132 i nr 133 o godz. 9:30 w dniu 21.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 134 i nr 135 o godz. 10:00 w dniu 21.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 136 i nr 137 o godz. 10:30 w dniu 21.10.2014r.

Ø  Przetarg na działkę nr 138 o godz. 11:00 w dniu 21.10.2014r.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

 1. a) zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
 2. b) zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 03.10.2014r. do dnia 17.10.2014r.

 

 

Andrzej Pulit

Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł