Skarbimierz Osiedle, 12.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:

„Sterylizacja, kastracja psów i kotów z terenu Gminy Skarbimierz w 2020 r.” w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz.

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm ) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro., Gmina Skarbimierz zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Zakres obejmuje świadczenie usług weterynaryjnych :

–  sterylizacja kotki – dostarczonej do gabinetu przez opiekuna zwierzęcia wraz z pisemną zgodą Gminy na przeprowadzenie zabiegu;

–  sterylizacji suczki – dostarczonej do gabinetu przez opiekuna zwierzęcia wraz pisemną zgodą Gminy na przeprowadzenie zabiegu;

–  kastracja kota – dostarczonego do gabinetu przez opiekuna zwierzęcia wraz z pisemną zgodą Gminy na przeprowadzenie zabiegu;

–  kastracja psa- dostarczonego do gabinetu przez opiekuna zwierzęcia wraz z pisemną zgodą Gminy na przeprowadzenie zabiegu.

  1. Termin realizacji zamówienia

Usługa weterynaryjna od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

  1. Termin i miejsce składania ofert

Do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz.1500  w sekretariacie Urzędu  Gminy w Skarbimierzu, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz bądź wysłać na adres: rolnictwo1@skarbimierz.pl  w postaci skanu w tytule maila „Sterylizacja, kastracja psów i kotów z terenu Gminy Skarbimierz
w 2020 r.”
a oryginał przesłać pocztą tradycyjną.

 

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, a informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożą oferty. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  1. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Bruś
tel. 77 40 46 600 wew.222, e-mail: rolnictwo1@skarbimierz.pl

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego weterynarz 2020

 

 

ZMIANA treści zapytania ofertowego 

 

koty

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego weterynarz 2019 – poprawa

Zapytanie ofertowe WETERYNARZ 2020 – poprawa

 

 

informacja

Drukuj Wydrukuj artykuł