Skarbimierz-Osiedle, dnia 01.06.2015 r.

Gmina Skarbimierz, z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12,
49-318 Skarbimierz,
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:
 
„Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2015”
 
Opis zadania: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe nieruchomości z terenu Gminy Skarbimierz.

 1. Zakres robót obejmuje:

-demontaż;
-zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych lub złożonych na stosie);
-transport;
-unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

  Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest /m2/:
– demontaż, transport, unieszkodliwienie – 2261,00 m2
– transport i unieszkodliwienie – 2351,00 m2

Razem: 4612,00 m2

Szczegółowo ilości oraz miejsce wykonywania usługi wskazano w wykazie nieruchomości, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie :

 • wykonanie przedmiotowego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • przedstawienie harmonogramu wywozu wyrobów zawierających azbest dla poszczególnych gospodarstw;
 • dokładne zważenie usuniętych odpadów w obecności właściciela danej nieruchomości i sporządzenie protokółu, zawierającego co najmniej: imię i nazwisko właściciela nieruchomości od którego odbierane są odpady zawierające azbest, adres nieruchomości z której następuje odbiór odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów (powierzchnię, masę) oraz dokumentację fotograficzną;
 • dostarczenie Zleceniodawcy potwierdzenia przyjęcia odpadu na składowisko, posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce unieszkodliwienia (karta przekazania odpadu);
 • rozliczenie się z wykonanego zadania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zleceniodawcę.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy ,nazwę i adres Zleceniodawcy, oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pod nazwą: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz 2015”
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
1.5 ma obejmować całość zamówienia.

 1. Nieprzekraczalny termin realizacji zadania: do dnia 30.09.2015 r.
 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%
 

 1. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
 2. a) formularz propozycji wg załączonego wzoru;
 3. b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę);
 4. c) umowę ze składowiskiem, które posiada odpowiednie zezwolenia na utylizację odpadów niebezpiecznych;
 5. d) Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności za spełniony w przypadku gdy Wykonawca posiada:
 6. zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów niebezpiecznych;
 7. zezwolenie na zbieranie odpadów (w przypadku tymczasowego gromadzenia odpadów przed ich transportem do miejsca przeznaczenia).

Ocena na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów.
 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć :

 1. a) wartość zadania netto:
 • dla prac obejmujących demontaż, transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 2244,00 m2
-płyt cementowo azbestowych płaskich w ilości: 17,00 m2

 • dla prac obejmujących transport i utylizację:

-płyt cementowo azbestowych falistych w ilości: 2351,00 m2

 1. b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Kwota podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę będzie podstawą do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego, obowiązującego przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie warunki formalne w oparciu o najkorzystniejszą cenę. Planowana ilość do demontażu, transportu i unieszkodliwienia może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości. Zmniejszenie ilości odpadów do unieszkodliwienia spowoduje proporcjonalne obniżenie kwoty wynagrodzenia, które otrzyma wykonawca.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2015 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu przy ul. Parkowej 12, 49-318 Skarbimierz. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz nazwę zadania.
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy w stanie nienaruszonym.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed terminem upływu jej składania.
 

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej :

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 17.06.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są :

Pracownik Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu, Referat Rolno-Inwestycyjny – Miłosz Maryszczak, pokój nr 14, tel. kontaktowy 077 404 66 00 wew. 222.

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy :

W terminie do 7 dni od daty potwierdzenia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma obowiązek podpisać umowę zgodnie ze złożoną propozycją cenową.

Drukuj Wydrukuj artykuł