Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Skarbimierzu-Osiedle

Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona
  w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/97 ark. m. 4 o pow. 8,3508 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość oddalona od granic miasta Brzeg o ok. 2,5 km. Dojazd do działki średni – drogami utwardzona płytami betonowymi. Działka ma kształt regularny prostokątny. Porośnięta krzewami i drzewami w większości samosiejkami o znikomej wartości użytkowej. Na działce znajdują się gruzowiska po byłych budynkach. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Stan zagospodarowania słaby. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
w związku z powyższym na prowadzenie działalności Wymagane jest zezwolenie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.293.130,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 04.11.2013r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 1. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie SKARBIMIERZ-OSIEDLE, gm. Skarbimierz – teren gruntów po byłym lotnisku Wojsk Federacji Rosyjskiej, oznaczona
  w ewidencji gruntów jako działka Nr 184/98 ark. m. 4 o pow. 7,9164 ha, jednostka rejestrowa G.3, objętej księgą wieczystą KW OP1B/00021044/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Nieruchomość zabudowana dwoma hangarami konstrukcji żelbetowej, które z uwagi na zły stan techniczny stwarzają zagrożenie dla życia powinny być rozebrane. Oddalona od granic miasta Brzeg o ok. 2,5 km. Działka ma kształt regularny prostokątny. Porośnięta krzewami i drzewami w większości samosiejkami o znikomej wartości użytkowej. Na działce znajdują się gruzowiska po byłych budynkach. Brak urządzeń infrastruktury technicznej. Stan zagospodarowania słaby. Przez działki mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i inne niezinwentaryzowane podziemne urządzenia.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w związku z powyższym na prowadzenie działalności Wymagane jest zezwolenie

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.173.843,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote 00/100).

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz
nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 04.11.2013r. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami: działki nr 184/97, nr 184/98 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 08.11.2013r.

 • Przetarg na działkę nr 184/97 o godz. 9:30

 • Przetarg na działkę nr 184/98 o godz. 10:00

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

 1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał

 2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
  w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600 (wew. 221 lub 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia 21.10.2013r. do dnia 04.11.2013r

Drukuj Wydrukuj artykuł