logo2

 

 

Dotyczy:

Tytuł projektu:             Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz

Numer umowy:             RPOP.03.01.01-16-0007/16-00

Skarbimierz-Osiedle 29.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

      „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg
i Skarbimierz” w zakresie przebudowy dróg w Gminie Skarbimierz z realizacją ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych nr 102019O, 102033O, 102017O, 102018O, 102020O.

 1. Zamawiający:

Gmina Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz-Osiedle ,ul. Parkowa 12

wtorek-czwartek 715– 1515

piątek 715 – 1415

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
o realizację inwestycji, a w szczególności kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg
i Skarbimierz” w zakresie przebudowy dróg w Gminie Skarbimierz z realizacją ścieżek rowerowych w ciągu dróg gminnych nr 102019O, 102033O, 102017O, 102018O, 102020O.

Wartość robót budowlanych zadania po przetargu wynosi brutto 5 660 588,76 zł

Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

 https://skarbimierz.pl/przetargi/wdrazanie-strategii-niskoemisyjnej-w-subregionie-brzeskim-na-terenie-gmin-brzeg-i-skarbimierz-w-zakresie-przebudowy-drog-w-gminie-skarbimierz-z-realizacja-sciezek-rowerowych-w-ciagu-drog-gmin/

Zadanie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia tj. pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego na zadaniu o zakresie tożsamym z zadaniem Zamawiającego tj. budowy, przebudowy, modernizacji drogi publicznej ( gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej) o wartości min. 400 000 zł oraz potencjału osobowego czyli inspektora w specjalności drogowej .

 1. Kryteria oceny oferty:
Nazwa kryterium Waga
Cena (C) 80 %
Doświadczenie wykonawcy  (D) 20 %

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C+D

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

 1. a) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

C min

C= ————————– x 80 pkt (zaokrąglone do 2 miejsca po przecinku)

C bad

gdzie:  C min – najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

C bad – cena całkowita oferty badanej

 1. b) Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie wykonawcy” – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

– jedno zadanie – 10 pkt.

– dwa i więcej zadań – 20 pkt.

 1. Termin zakończenia robót budowlanych:  do 31.08.2018 r. (lub do końca realizacji i rozliczenia robót budowlanych dotyczących niniejszego zadania)
 2. Zakres wykluczenia: Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VII. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. a)      Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 2. b)      Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 3. c)      Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli,
 4. d)      Ma obejmować całość zamówienia,
 5. e)      Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz doświadczenie (zgodnie z zał. nr 2).
 6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2018 r. do godziny 1000
w sekretariacie Urzędu Gminy Skarbimierz; 49-318 Skarbimierz-Osiedle ul. Parkowa 12 lub wysłać na adres e-mail: vicewojt@skarbimierz.pl w postaci skanu.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Jacek Monkiewicz, tel. 77/4046600 w. 221.

Grażyna Muszańska tel.77/4046600 w.221

XII. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej oferty.

 

 

 

zal._nr_1_oferta_inspektor_droga zal._nr_2_oswiadczenie_droga

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 1. druk oferty,
 2. oświadczenie,
Drukuj Wydrukuj artykuł