Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 83/2 o pow. 0,5900 ha, ark. m. 1 położona w Kopaniu, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 137, KW Nr OP1B/00005307/9 Nieruchomość rolna (RIVb, RV) położona w Kopaniu, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 80,00 zł

 

 

4,00 zł

 

płatne do 30.12.2016r.

04.01.2017r.

o godz. 11³°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 83/2– leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –R- tereny rolnicze, częściowo
w kompleksie terenów oznaczonych  symbolem – RM-  tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Forma zbycia: dzierżawa na okres 3 lat

 

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

każdego roku

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 01.12.2016r. do 30.12.2016r.

 

 

Skarbimierz Osiedle, 01.12.2016r.

 

                                                                                              Andrzej Pulit

                                                                                  Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł