- Urząd Gminy Skarbimierz - https://skarbimierz.pl -

Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 83/2 o pow. 0,5900 ha, ark. m. 1 położona w Kopaniu, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 137, KW Nr OP1B/00005307/9 Nieruchomość rolna (RIVb, RV) położona w Kopaniu, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 80,00 zł

 

 

4,00 zł

 

płatne do 30.12.2016r.

04.01.2017r.

o godz. 11³°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 83/2– leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem –R- tereny rolnicze, częściowo
w kompleksie terenów oznaczonych  symbolem – RM-  tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – KDD- tereny dróg publicznych- ulice dojazdowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Forma zbycia: dzierżawa na okres 3 lat

 

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

każdego roku

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 01.12.2016r. do 30.12.2016r.

 

 

Skarbimierz Osiedle, 01.12.2016r.

 

                                                                                              Andrzej Pulit

                                                                                  Wójt Gminy Skarbimierz