Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 271 o pow. 0,0600 ha, ark. m. 2 położona w Brzezinie, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 321, KW Nr OP1B/00007328/6 Nieruchomość rolna (RIIIb) położona w Brzezinie, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 20,00 zł

 

 

2,00 zł

 

płatne do 25.04.2018 r.

30.04.2018 r.

o godz. 10°°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 271– leży
w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – RM – tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Forma zbycia: dzierżawa na okres 3 lat

 

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

każdego roku

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 26.03.2018 r. do 25.04.2018 r.

 

 

Skarbimierz Osiedle, 26.03.2018 r.

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł