Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego

Lp.Oznaczenie nieruchomościOpis nieruchomościCena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnegoWadiumTermin przetargu
1.działka nr 77/4 o pow. 0,1900 ha, ark. m. 1 położona w Kopaniu, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 137, KW Nr OP1B/00005307/9Nieruchomość rolna (RV – 0,1900 ha) położona w Kopaniu w otoczeniu gruntów zabudowy o funkcji mieszkaniowej. Sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją gruntów tj. jako użytek rolny.20,00 zł    1,00 zł   płatne do 28.02.2022 r.04.03.2022 r. o godz. 11³° w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 77/4– leży częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 5MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, częściowo w kompleksie terenów oznaczonych  symbolem – 1Kg-  drogi transportu rolnego.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Forma udostępnienia: dzierżawa na okres 3 lat

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

każdego roku

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 28.01.2022 r. do 28.02.2022 r.

Skarbimierz Osiedle, 28.01.2022 r.

                                                                                                          Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł