Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego.

Lp.Oznaczenie nieruchomościOpis nieruchomościCena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnegoWadiumTermin przetargu
1.działka nr 462 o pow. 5,6700 ha, położona w Zielęcicach, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 5, KW
Nr OP1B/00027510/5
Nieruchomość rolna (RIVa- 4,8200 ha, RV – 0,7800 ha, Lz-0,0700 ha) położona w Zielęcicach. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 462 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1ZC – tereny cmentarzy; 1KDGP-W2- drogi i ulice publiczne klasy głównej ruchu przyśpieszonego (proponowany przebieg obwodnicy miasta Brzeg). Sposób zagospodarowania: użytkowana rolniczo.2835,00 zł    150,00 zł   płatne do 14.01.2023 r.19.01.2023 r. o godz. 11³° w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)
 działka nr 463 o pow. 0,9800 ha, położona w Zielęcicach, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 188, KW
Nr OP1B/00027510/5
Nieruchomość rolna (RIVa- 0,1500 ha, RV – 0,7800 ha, Lz-0,0700 ha) położona w Zielęcicach. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 463 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1ZC – tereny cmentarzy; – 1KDGP-W2- drogi i ulice publiczne klasy głównej ruchu przyśpieszonego (proponowany przebieg obwodnicy miasta Brzeg). Sposób zagospodarowania: użytkowana rolniczo.490,00 zł30,00 zł płatne do 14.01.2023 r.19.01.2023 r. o godz. 11³° w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Forma udostępnienia: dzierżawa na okres do 3 lat.

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

każdego roku.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222).

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 15.12.2022 r. do 14.01.2023 r.

Skarbimierz Osiedle, 15.12.2022 r.

                                                                                                           Andrzej Pulit

                                                                                               Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł