Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego.

Lp.Oznaczenie nieruchomościOpis nieruchomościCena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnegoWadiumTermin przetargu
1.działka nr 83/5 o pow. 0,4384 ha, położona w Kopaniu, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 137, KW
Nr OP1B/00005307/9
Nieruchomość rolna (RIVb- 0,3886 ha, RV – 0,0498 ha) położona w Kopaniu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 83/5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 4MNU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami; 3R- rolnictwo. Sposób zagospodarowania: użytkowana rolniczo.351,00 zł    20,00 zł   płatne do 06.07.2023 r.12.07.2023 r. o godz. 11³° w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7).

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Forma udostępnienia: dzierżawa na okres do 3 lat.

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

każdego roku.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004. W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222).

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 06.06.2023 r. do 06.07.2023 r.

Skarbimierz Osiedle, 06.06.2023 r.

                                                                                                                       Andrzej Pulit

                                                                                                       Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł