Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego

 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Cena wywoławcza rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium Termin przetargu
1. działka nr 463 o pow. 0,9800 ha, ark. m. 1 położona w Zielęcicach, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 188, KW Nr OP1B/00027510/5 Nieruchomość rolna położona w Zielęcicach, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 30,00 zł

 

(zw. z podatku VAT)

3,00 zł

 

płatne do 14.11.2015r.

18.11.2015r.

o godz. 11°°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

2. działka nr 462 o pow. 5,6700 ha, ark. m. 1 położona w Zielęcicach, Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G. 5, KW Nr OP1B/00027510/5 Nieruchomość rolna położona w Zielęcicach, sposób zagospodarowania zgodnie z ewidencją tj. jako użytek rolny 900,00 zł

 

(zw. z podatku VAT)

90,00 zł

 

płatne do 14.11.2015r.

18.11.2015r.

o godz. 11³°

w Urzędzie Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 (pokój nr 7)

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań.

Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

 

Forma udostępnienia: dzierżawa na okres 3 lat

 

Tryb: I ustny przetarg nieograniczony

 

Roczny czynsz dzierżawny ustalony w trakcie przetargu jest płatny w dwóch ratach:

– I rata do 15 września

– II rata do 15 listopada

Z dołu z dany rok – począwszy od 2016 roku.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto nr 93 8870 0005 2001 0031 2334 0004 Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów.

 

Wadium ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego wygrywającego przetarg.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomość objęta niniejszym ogłoszeniem wpłacone wadium przepada.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600    (wew. 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od 15.10.2015r. do 14.11.2015r.

Wójt Gminy Skarbimierz  

Andrzej Pulit           

Skarbimierz Osiedle, 15.10.2015r.

Drukuj Wydrukuj artykuł