Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Łukowic Brzeskich, gm. Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 454/3 o powierzchni  0,1013 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.191, objęta księgą wieczystą KW OP1B/00027714/5, prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działka położona w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz usług kultury (świetlica wiejska), ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd od północy drogą utwardzoną płytami betonowymi – średni.

Uzbrojenie terenu: woda i kanalizacja na działce, prąd w pobliżu w drodze. Przyjęto jako dobre.

Działka nie jest używana, w jej centralnej części znajduje się rozpoczęta budowa dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego, która od roku 1985 nie jest kontynuowana (stan surowy). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły i bloczków betonowych, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty skorodowaną blachą trapezową. Zabudowa przeznaczona do likwidacji, wartość materiału porozbiórkowego pokryje jedynie koszt prac rozbiórkowych.

 

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta:
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 15.12.2018 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działka: nr 454/3 leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: U3 – tereny zabudowy usług kultury.

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 19.12.2018 r.
o godz. 1100

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 15.11.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2018.11.15

 

 

 

Andrzej Pulit

                                                                                              Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł