Wójt Gminy SKARBIMIERZ ogłasza I ustny przetarg nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Łukowicach Brzeskich.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Łukowic Brzeskich, gm. Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki Nr 274/9 i Nr 437 o łącznej powierzchni  0,1036 ha, ark. m. 1, jednostka rejestrowa G.77, G.191, objęte księgą wieczystą
KW OP1B/00027714/5, KW OP1B/00022139/5 prowadzone przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu.

Działki położone w zachodniej części obrębu Łukowice Brzeskie w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej – zabudowa szeregowa, jednorodzinna wolnostojąca oraz sportowo – rekreacyjna, ok. 9,5 km od centrum miasta Brzeg – lokalizacja średnio korzystna. Dojazd od wschodu drogą asfaltową, od północy betonową  – dobry.

Uzbrojenie terenu: woda, prąd i kanalizacja. Przyjęto jako dobre.

Działki nie są używane, teren jest równy, bez nasadzeń. Stan zagospodarowania (możliwości inwestycyjne) średnie. Zgodnie z treścią mapy zasadniczej działki przecinają dwie podziemne linie elektroenergetyczne. Jedna przebiega przez obie działki równolegle do północnej granicy, druga przecina południowo-zachodni narożnik działki nr 437. Powyższe podziemne uzbrojenie terenu utrudnia zabudowanie terenu w stopniu umiarkowanym.

Nie wyklucza się występowania w terenie niewykazanych na mapach obiektów i urządzeń podziemnych. Przez działkę mogą przebiegać nieczynne podziemne kable elektryczne, sieci kanalizacyjne i wodociągowe.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych  00/100).

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Skarbimierz nr konta:
93 8870 0005 2001 0031 2334 0004, najpóźniej do dnia 15.01.2021 r.

W tytule przelewu należy jednoznacznie określić osobę wpłacającą wadium oraz wskazać nieruchomość objętą przetargiem.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 818, z późń. zmianami działki: nr 274/9, nr 437 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Forma Zbycia – sprzedaż na własność

Tryb zbycia – I przetarg ustny nieograniczony

 

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedle ul. Parkowa 12 (pokój Nr 7) w dniu 20.01.2021 r.
o godz. 1200

 

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu wraz z dokumentem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne należy przedłożyć wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub z innego właściwego rejestru.

Wadium zostanie:

  1. zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz uczestnika, który przetarg wygrał
  2. zwrócone w przypadku nie wygrania przetargu bądź odstąpienia od udziału
    w przetargu- przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

 

Osoba, która wygrała przetarg zobowiązana jest do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu na konto Urzędu Gminy Skarbimierz, najpóźniej na trzy dni przed ustalonym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do zbycia, koszty notarialne sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

 

Wójt Gminy Skarbimierz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości w formie takiej samej, jak ogłoszenie o przetargu.

 

Informacji w sprawie przetargu udziela Referat Rolno – Inwestycyjny Urzędu Gminy Skarbimierz – pokój Nr 14 lub telefonicznie (077) 40 46 600  (wew. 221 lub 222)

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni od dnia 16.12.2020 r. do dnia 15.01.2021 r.

 

 

Skarbimierz-Osiedle, 2020.12.16

 

 

                                                                                               Andrzej Pulit

                                                                                   Wójt Gminy Skarbimierz

Drukuj Wydrukuj artykuł